Nå starter arbeidet med Helsekvartalet og ny legevakt

Innhold

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Helsekvartalet. Har du spørsmål eller synspunkter om planarbeidet må du sende det innen 4. mars.

Helsekvartalet Reguleringsplan

Nå starter arbeidet med å bygge blant annet ny legevakt, og ombygging av eksisterende bygninger med flere tjenester og nye heldøgns omsorgsplasser!

Fram mot sommeren skal området reguleres, og vi skal se på muligheter for kvartalet. Helsekvartalet vil få betydning for sentrumsutviklingen og inngår i Byutviklingsplanen mot 2040.

Helsekvartalet skal bli et ressurssenter og samle spesialiserte tjenester, kompetanse og utvikles til å møte framtidas tjenestebehov.

I dag rommer kvartalet Byskogen sykehjem, legevakt, tjenestekontoret, helsehjelpen, røntgen og dagkirurgisk avdeling, i tillegg til kontorer og Larvik tannklinikk. 

Helsekvartalet er vedtatt i kommunestyret gjennom temaplan for helse og omsorg 2019-2032.

Varslingsgrensen kan bli justert

Larvik kommune, avdeling for helse og mestring, setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Helsekvartalet, gnr/bnr 3020/614 med flere. Planområdet er på ca. 36 dekar, og er foreløpig avgrenset som vist på kartet over. 

Varslingsgrensen kan bli justert i løpet av planprosessen, før den endelige plangrensen fastsettes. Planområdet vises også på kommunens nettside, der kan du velge aktuell plan for mer informasjon.

Reguleringsplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-8.

Varslingsbrev er sendt til alle naboer og interessenter.

Digitalt informasjonsmøte

Det blir også et digitalt informasjonsmøte for alle som er interessert.Målet med møtet er å gi informasjon om planprosessen og å få innspill om interesser i området og ønsker for utvikling. 

Send en e-post til jannicke@3rw.no innen 11. februar for påmelding.

Tidspunkt for møtet og og digital lenke blir sendt til de som melder sin interesse.

Har du innspill og merknader?

Frist for å å sende innspill og merknader til planarbeidet er satt til 6 uker, og må sendes innen 4. mars 2022 til plankonsulent 3RW arkitekter ved Jannicke L. Berglund, jannicke@3rw.no, med kopi til: Larvik kommune: postmottak@larvik.kommune.no

Husk å merke e-post eller brevet  med ArkivsakID: 21/12968. 

Du kan også sende brev i post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen? 

Kort fortalt regulerer planen bruken av tomter og og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. 

Helsekvartalet2022
Til toppen