Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Svarstad barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Samarbeidsutvalget, SU, er et utvalg satt sammen av foreldre, personalet og politikere. Her kan man ta opp ting man tenker bør gjøres annerledes, mer/mindre av osv. SU er foreldrenes talsrør inn i barnehagen. I tillegg har SU i oppgave å lese, og godkjenne årsplan.

Vedtektene for barnehagene i Larvik kommune beskriver sammensetningen av SU slik:

  • 1 representant valgt av Larvik kommunestyre
  • 2 representanter oppnevnt av de ansatte
  • 2 representanter valgt av foreldrerådet

SU skal gå gjennom og godkjenne årsplan før den deles ut hvert år.

Ansatte

Tabell over samarbeidsutvalget i Svarstad barnehage
Verv Navn E-post
Foreldrerepresentant (leder) Janne Bergstå janne.bergsta@gmail.com
Foreldrerepresentant Ida Husjord idahusjord@gmail.com
Ansattrepresentant Hege Kristin Tveiten hege.kristin.tveiten@larvik.kommune.no
Ansattrepresentant Tati S. Ulleberg tati.sunarti.ulleberg@larvik.kommune.no
Styrer/sekretær Anne Tjentland Sjulstad anne.tjentland.sjulstad@larvik.kommune.no
Til toppen