Trygg oppstart - trygge overganger

Innhold

Trygg oppstart i barnehagen

Foreldresamarbeidet vårt er preget av åpenhet og respekt, der personalet og foreldre hele tiden jobber sammen for de beste løsningene med ungen i sentrum.

Den gjensidige samtalen til ungens beste er det som driver oss.

Vi holder hverandre gjensidig informert om forhold som kan ha betydning for støtte til ungens utvikling på hjemmearenaen, så vel som barnehagearenaen. Det gjelder like mye når livet butter som når smiler.

Små barn lever hele liv der livet i barnehagen og livet hjemme er et hele. Det er et voksenansvar å binde dette sammen best mulig gjennom god dialog og samhandling.

Når barnet begynner i barnehagen

Så fort foreldre har takket ja til barnehageplass, begynner det viktige samarbeidet barnehage – hjem. Foreldre får brev og telefon fra barnehagen, og blir invitert på besøk. Det blir også sendt ut diverse informasjon om barnehagens rutiner og ønsker.

Barns trygghet er helt grunnleggende ved oppstarten. Vi arbeider for å være omsorgsfulle og trygge voksne både for barn og foreldre, og legger til rette for at oppstartsperioden skal skje i dialog med den enkelt. Da vil en god tilknytning oppstå en tilknytning som vi gjerne vil ha igang. Rammeplanen presiserer at barnehagen skal, i samarbeid med foreldre, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Det står videre at personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Se Rammeplanen kapittel 6: Overganger. Og barnehagens egen Årsplan.

Overganger innad i egen barnehage

Videre har vi fokus på overgangene innad i egen barnehage ved flytting til nye avdelinger.  Så langt det lar seg gjennomføre følger en fra personalet med over til ny avd ved nytt barnehageår. Vi har besøkordninger på vårparten, og tenker hele året på at vi er ett hus med 3 avd. slik at alle skal kjenne alle, og fellesskap åpnes ved at vi har felles samlinger 1 gang pr mnd og er mye sammen på kryss og tvers i utetid, samt samarbeid på morgen og ettermiddag.

Overgang til skole

Ved overføring av barnehagene til Kunnskapsdepartementet signaliseres enda tydeligere helhetstenkningen i utdanningsløpet.

Skal vi få en god flyt der ungene er i sentrum, blir det viktig at skolen og barnehagen samarbeider og bygger på hverandres tenkning. St.mld. 16» .. og ingen sto igjen» understreker det sterkt, likeledes Handlingsprogrammet God oppvekst 2008-18 som Lardal også har forpliktet seg til. Målet er at «barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert for arbeidslivet deriblant hindre frafall i videregående» - Nøkkelord er å forebygge, begrense og snu negativ utvikling og tidlig innsats i alder og forløp.

Barnehagen følger Rammeplanens kapittel 6 om overganger, og Larvik kommunes plan for overgang barnehage – skole.
I Larvik kommune er det overordnede planer som beskriver hvordan overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig for barna. Barnehagen følger de retningslinjene og planene som er avtalt i Kvalitet i Oppvekst i Larvik kommune.

Vi vil fortsette samarbeidet mellom Lardalbarnehagene; Svarstad, Hem og Styrvoll,  der 5 åringene besøker hverandre flere ganger i løpet av året. Det styrker trygghet i overgangen til skolen der barna blir kjent på tvers, og skaper arena for samarbeid og erfaringsdeling bhgpersonalet imellom.

Det er også et samarbeidsmøte mellom ped.leder og 1.klasselærer/rektor før sommeren.

Nytt inn i Larvik er tilbudet om opphold i PI parken. Her er skolestarterne I Svarstad og Styrvoll  sammen og relasjonser og «bli kjent» starter allerede her.

  • Vi blir invitert på SFO i høst – og vinterferie.
  • På våren kommer lærere, SFO leder og assistent ut til barnehagen en dag for å bli bedre kjent med barna i sitt trygge miljø.
  • Barna med foreldre blir innkalt til en vårskoledag i mai der de får møte lærer og assistenter. Der blir det også mulighet for å ta skolebussen.
  • Barna får gjennom året 2 økter av 5 ganger til svømmebassenget på Lardal ungdomsskolen.
  • Barnehagene i Lardal har 3-4 treff gjennom året hvor skolestarterne får møte hverandre.
  • Barnehagene har et møte på våren hvor lærer fra skolen og barnehagelærer møtes til en times samtale. Opplysningene som gis på dette møte om barnet, er i samtykke med foreldre.
Til toppen