Livsmestring og helse

Innhold

Livsmestring og helse

I tråd med nasjonal Rammeplan for barnehage,  samt Larvik kommunes «Plan for helhetlig oppvekst», og «Kvalitet i barnehagen», skal alle kommunale barnehager ha ekstra fokus på livsmestring og helsefremmende arbeid i perioden 2017-2020. 

I rammeplanen omtales Livsmestring og helse som en del av verdigrunnlaget i barnehagen. At det å ha venner er vesentlig for barns livsmestring synes opplagt. Like grunnleggende er det at barn opplever å inkluderes - ikke ekskluderes eller mobbes.
Det å lære seg å bygge gode relasjoner, beholde og ivareta gode relasjoner, er selve livsmestringens DNA.

 Barn lærer disse ferdighetene gjennom modellæring og positiv dialog/veiledning i samspill med andre barn og voksne der LEKEN er en sentral arena.

Vårt fokus er å hjelpe barnet å komme fra ytre til indre regulering,

I Styrvoll barnehage :

 • støtter vi barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle  får leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
 • samtaler vi om normer for samhandling og inviterer barna til å utforme normer for ha det og være mot hverandre i fellesskap – medvirkning og demokratisk medborgerskap
 • støttervi barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 • hjelper vi barn til å finne strategier i seg selv som gir de hensiktsmessige væremåter i samspill med andre. Gjennom positiv veiledning lærer barnet trinn for trinn å mestre livets oppturer som nedturer.
 • Støtter vi barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
 • forebygger, stopper og følger vi opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Samtalene med barn er den viktigste veien til suksess.

I Styrvoll barnehage preges samtalene med barn av en empatisk, nærværende og anerkjennende væremåte, og bringer fram barnets egen beskrivelse av opplevelser, handlinger og følelser. Den frie fortellngen står i fokus, for derigjennom å støtte mestring og utvikling.

Vi :

 • Trener på å lytte mer – snakke mindre, øke vår sensitivitet til hvordan barn egentlig har det -bli bedre på å fange opp tegn og symptomer - tidlig identifikasjon
 • Gjennom tilstedeværelse og samtaler hjelper vi barn til å tenke, reflektere og uttrykke egne følelser og behov, for å øke selvinnsikt og forståelse - en undrende, utforskende tilnærming.
 • Skaper rom for fortellinger om hvordan liv leves og oppleves i og utenfor barnehagen
 • Etterstreber å gi barn et språk for gode og vonde hemmeligheter i et tidlig innsats og forebyggende helseperspektiv
 • Benytter metodeverktøyet Grønne tanker – glade barn (Vfb) med de eldste barna fra 3 -5 år, Trygghetssirkelen COS som grunnlag for å forstå barnet bedre og bygge gode relasjoner

Kosthold, måltidsglede og barns deltakelse i matlaging

«Et godt måltid er mye mer enn mette mager» Det viktigste å ta med seg til bords er at gode matvaner etableres tidlig.
Måltidet skal skape trivsel og glede, og gi barna  et sunt og normalt forhold til kosthold, ernæring og kropp. Mat er kultur og måltidet det er en sosial arena.

TID – I Styrvoll barnehage lager vi alle måltider selv, og bruker god tid . Vi i sitter ved små bord ved hovedmåltid, vi dekker bordet pent, vi skaper en sosial arena for samtale, for å knytte bånd, bygge relasjoner.

VANER - Vi lærer oss gode vaner  bl.a. med håndvask før vi spiser, «kan du sende meg» «vær så god» – se hverandres behov, hjelpe ved behov, holde hverandre med selskap- sitte til alle er ferdig ,takke for maten mm.

KOST -Vi baker vårt eget brød, har variert kosthold med frukt og grønt som daglig innslag. Vi lager varmmat ca 1 gang pr uke, inne som ute.

Vi tror på et kosthold som innholder «hverdag og fest», der måtehold, mengde og egenregulering er en del av læringen for et variert og balansert kosthold videre i livet.

Vi etterstreber barns deltakelse i alle ledd fra start til opprydning.

Vi tilpasser mat og måltider til barns særlige behov om det er alder, allergier eller andre årsaker. Vi bygger kostholdet i tråd med Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for Mat og måltider i barnehagen.

Fysisk aktivitet i utetiden

Utetid i Styrvoll barnehage er mer enn sandkasse og huske.

Hver dag er vi ute med alle barna, og for oss gir ikke været utfordringer – det gir oss muligheter. Frisk luft og fysisk aktivitet i det frie rom er viktig for store og små kropper daglig.

Voksne som ser utetid som verdifullt er deltakende, nysgjerrige og byr på varierte opplevelser.

Hos oss har barna store områder som skaper rom for den magiske og frie leik.

Å dra på oppdagelsesjakt i skogen er kun 10 skritt fra døra. To gapahuker som gir oss ly i vær og vind. Akebakker, skogsområder og klatrettær som gir oss røde kinn. Lange eller korte turer har like stor verdi – frisk luft gir oss god energi!

Vi:

 • bidrar til at barna  tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • deler utelekeplassen i «soner», og voksne får tildelt sone og ansvar for å skape lek/bevegelsesaktivitet der.
 • er aktive og tilstedeværende, støtter og utfordrer barna til variert kroppslig lek og anerkjenner barnets mestring
 • fremmer barns bevegelsesglede ved å være rollemodeller og bidrar til nye ideer.
 • Gir barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og utenfor barnehageområdet
 • kjenner og praktiserer nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.

Bærekraftig utvikling

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel er Bærekraftbegrepet løftet inn i barnehagenes satsingsfelt. FN bærekraftmål synes nå igjen som et nytt fokusområde under Helse og livsmestringsparaplyen fra 2019/2020.

Rammeplan: " Barna skal lære seg å ta vare på seg selv og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi, sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorda slik vi kjenner det". "Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn". "Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine". 

Vi skal legge til rette for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet

Vi skal sørge for at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtida.

I Styrvoll barnehage vil det dette året handle om:

 • Inkluderende barnehagemiljø med stor vekt på sosial kompetanse, et bærekraftig samfunn handler om å legge et verdi og menneskeverd i bunnen som gjør at vi får tillit til og bryr oss om hverandre, det samfunnet og den jorda vi lever på- først da kan vi ha håp om å lykkes
 • Forbruk- gjenbruk når det gjelder papir, papp, plast, glass og mat
 • Sortering- søppelhåndtering, fokus på kildesortering knyttet til måltid, matsvinn
 • "Tur med retur"- plukke søppel i naturen når vi ferdes ute

 

Til toppen