Språk

Innhold

I løpet av de siste årene er det kommet klare statlige føringer på hvor viktig det er med et godt fungerende språkmiljø og tidlig språkstimulering av barn. Nyere kunnskap om barns utvikling understreker små barns evne til å lære, og ikke minst - hvor stor gevinst en kan hente senere i livet når det har vært godt tilrettelagt for læring i tidlige leve år.

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opphevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. (Rammeplan s.35)

Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket gir ikke bare identitet og tilhørighet i et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.(Tras)

Larvik kommune har utarbeidet ”SpråkBølgen 0-16 år” som gir et verdifullt grunnlag for arbeidet med språk, lesing og skriving i vår kommune. SpråkBølgen er forpliktende for alle som jobber med barn i barnehage og skole. I det daglige vil vi i barnehagen ha fokus på å stimulere barna til å bruke språket. For å fremme barnets språkforståelse og aktive ordforråd kan en bruke ulike metoder som legger vekt på at språket skal knyttes til handling.

Barna oppfordres til å utføre handlinger som svar på oppfordringer/beskjeder: gi meg eplet nå er du grei. Barn som får utføre oppfordringer fysisk og se andre gjøre dem vil lære å huske bedre enn barn som bare ser beskjeden bli utført.

Andre aktiviteter/metoder vi kan bruke for å videreutvikle språket er:

 • Høytlesing(øker barnas ordforråd)
 • Rim og regler (rimene får barna til å legge merke til lydstrukturen)
 • Samtale og fortelling
 • Skrive ned tale
 • Lek med bokstaver og tall
 • Munnmotorisk trening
 • Bevissthet om skrift (ord, setning, mellomrom mellom ord, punktum, stor
  bokstav m. m)
 • Rytme, bruk av instrumenter
 • Eventyr (med konkreter)
Til toppen