Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Innhold

Foreldrerådet i Solstad barnehage består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

Foreldrerådet

Foreldrerådet er det formelle organet som skal gi alle foreldre/foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg på tre til fem personer. Leder er også medlem i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen
  • arrangere ulike sosiale sammenkomster og aktiviteter for barn og foreldre

Samarbeidsutvalget 2022/2023

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Tabell over medlemmer av samarbeidsutvalget i Solstad barnehage, Larvik kommune
Verv Navn Telefon
Leder Elise Wallin 93291029
... Henriette Tanberg Nilsen 48146541
Vara Stine Merete Hedlund 98044876
Vara Johanne Marie Hovland Olsen 92661303
Til toppen