Ofte stilte spørsmål

Innhold

Nedenfor finner du spørsmål og svar på aktuelle tema som angår barnehageopptak i kommunen. Dette har vi utarbeidet på bakgrunn av henvendelser fra publikum gjennom flere år.

 1. Fristen til hovedopptaket er 1. mars. 

  Plasser tildeles fortløpende ved ledig kapasitet i alle barnehager gjennom hele året.

 2. Ja, dere kan søkes hele året, men retten til plass gjelder kun ved hovedopptak som har søknadsfrist 1. mars. Plasser tildeles fortløpende ved ledig kapasitet i alle barnehager gjennom hele året.

 3. Søknad om barnehageplass gjøres via foresattportalen. Dette gjelder enten dere søker plass til kommunale eller private barnehager. 

  Det gjelder og om dere søker for første gang, søker endring av plasstype eller søker overføring til annen barnehage. 

  • Du må sende en søknad pr barn.
  • Du må legge inn dato for når du ønsker å starte i barnehagen
  • Prioriter rekkefølge på de barnehagene du ønsker plass i.
  • Søknaden er aktiv helt til du får tildelt en plass.

  Når søknaden er sendt, vil dere motta en bekreftelse på den e-postadressen dere har oppgitt i søknaden.

  Ønsker dere å endre søknaden, kan dere bruke samme digitale portal som for søknad om barnehageplass. Dette erstatter tidligere søknad. Her kan du også slette søknaden.

 4. Du finner oversikt over alle private og kommunale barnehager på vår nettside:

 5. Dere kan søkes på inntil fem barnehager.

  Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptakskriterier før det søkes plass, da opptakskriterier og valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage. 

  Det er opptakskriteriene i barnehagens vedtekter og valg av barnehage som avgjør hvor barnet får plass.

  Alle de private barnehagene har ulike opptakskriterier, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må dere henvende dere til den enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.

 6. Nei, dere må ikke søke på nytt hvert år. 

  Bekreftelsesbrevet på behandlet søknad er garanti for at dere fortsatt står på ventelisten, så lenge et annet  tilbud ikke er gitt. 

  Dette gjelder også om dere står på venteliste for overflytting fra en barnehage til en annen. 

 7. Tilflyttere kan søke om barnehageplass når som helst.

  Barnehagene tar inn barn hvis de har ledig plass. Er det ikke ledig plass vil barnet stå på ventelisten til det blir ledig plass. Ved oppstart i kommunal barnehage må imidlertid barnet ha en folkeregistrert adresse i Larvik.

 8. Barn som ikke har rett til plass vil få tilbud om plass når det er ledig i barnehage dere søkt plass.

  Vi kan ikke på forhånd si hvor lang tid det vil ta, da det kun er ved oppsigelser det blir frigjort plasser.

  Har dere ikke fått svar på søknaden før 1. mars året etter, blir søknaden automatisk med videre i nytt hovedopptak.

 9. Daglig mottar barnehagekontoret nye eller endrede søknader om barnehageplass, som gjør at ventelistene stadig er i endring.

  Kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler nedfelt i sine vedtekter, noe som gjør det umulig å operere med nummererte ventelister.

  Ventelisten som brukes når det skal tildeles en barnehageplass, er den enkeltes barnehages ledige kapasitet til barn under 3 år og over 3 år, i tillegg skal opptakskriterier og vedtekter følges.

 10. Dere må sende inn en ny elektronisk søknad hvis dere ønsker å gjøre endringer. 

 11. Takker dere nei til barnehageplass i hovedopptaket, mister dere den lovfestede retten til barnehageplass fram til neste års hovedopptak. Dette gjelder også løpende opptak.

  Dette betyr at alle som har søkt før 1.mars skal tildeles plass før en søknad kan vurderes på nytt. Ny søknad må sendes for å bli satt på ventelisten igjen.

 12. Dere kan når som helst søke om overflytting fra alle barnehager ved å sende inn en ny, elektronisk søknad.

  Det er imidlertid ikke sikkert det er ledig plass i ønsket barnehage på ønsket oppstartsdato.

 13. Dere beholder nåværende plass inntil dere selv sier opp plassen.

  Det er viktig å si opp nåværende plass så raskt som mulig etter nytt tilbud er mottatt for ikke å oppholde to plasser. Det er også lurt å gjøre for å ikke måtte betale for to plasser lenger enn nødvendig.

 14. Hvis dere ikke får verken første eller andre ønske ved tildeling av barnehageplass kan dere kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen.

  Retten gjelder kun hvis dere har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen 1. mars (barnehageloven § 16). 

  Klager skal rettes til kommunens klageorgan (§ 6,7 og 8 i forskrift om saksbehandlingsregler for opptak).

  Hvis dere ikke har fått deres første ønske oppfylt, skal dere få mulighet til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen (forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3 tredje ledd).

  Det er viktig å være klar over at hvis dere takker nei, har ikke barnet rett til nytt tilbud. Det er heller ikke grunnlag for å klage når dere har fått tildelt plass og har mottatt en begrunnelse.

Til toppen