Ofte stilte spørsmål

Innhold

Nedenfor finner du spørsmål og svar på aktuelle tema som angår barnehageopptak i kommunen. Dette har vi utarbeidet på bakgrunn av henvendelser fra publikum gjennom flere år.

Kan det søkes om plass utenom hovedopptak?

Ja, det kan søkes hele året, men retten til plass gjelder kun ved hovedopptak som har søknadsfrist 1. mars. Plasser tildeles fortløpende ved ledig kapasitet i alle barnehager gjennom hele året.

Hvilke barnehager kan vi søke?

Det kan søkes på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage.
Det er egne barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; man prøver først å tildele plass i den barnehagen som er førstevalget, deretter andrevalget osv. Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.
De kommunale vedtektene finnes her.

Må alle søke på nytt hvert år?

Nei, man må ikke søke på nytt hvert år. Bekreftelsesbrevet på behandlet søknad og/eller avslagsbrevet i juni er garanti for at man fortsatt står på ventelisten, såfremt et tilbud ikke er gitt. Dette gjelder også om man står på venteliste for overflytting fra en barnehage til en annen.

Vi skal flytte til Larvik, når kan vi søke om barnehageplass?

Tilflyttere kan søke om barnehageplass når som helst. Ved oppstart i kommunal barnehage må imidlertid barnet ha en folkeregistrert adresse i Larvik.

Hvilket nummer er søknaden vår i køen?

Daglig mottar barnehagekontoret nye eller endrede søknader om barnehageplass, som gjør at ventelistene stadig er i endring. Kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler nedfelt i sine vedtekter, noe som gjør det umulig å operere med nummererte ventelister. Ventelisten som benyttes når det skal tildeles en barnehageplass, er den enkeltes barnehages ledige kapasitet til barn under 3 år og over 3 år , i tillegg skal opptakskriterier og vedtekter følges.

Vi vil endre opplysninger på innsendt søknad.

Da må det sendes inn en ny elektronisk søknad.

Vi vil takke nei til tilbud om plass.

Takker man nei til barnehageplass i hovedopptaket, mister man den lovfestede retten til barnehageplass fram til neste års hovedopptak.
Dette betyr at alle som har søkt før 1.mars skal tildeles plass før en søknad kan vurderes på nytt. Ny søknad må sendes for å bli satt på ventelisten igjen.

I løpende opptak berører et nei - takk svar ikke retten til plass.

Tilbud om ny plass (overflytting), mister man da nåværende plass?

Man beholder nåværende plass inntil man selv sier opp plassen.
Det er viktig å si opp nåværende plass snarest etter nytt tilbud er mottatt for ikke å oppholde to plasser, samt for å unngå å måtte betale for to plasser lenger enn nødvendig.

Når kan vi søke overflytting?

Man kan når som helst søke om overflytting fra alle barnehager ved å sende inn en ny, elektronisk søknad. Det er imidlertid ikke sikkert det er ledig plass i ønsket barnehage på ønsket oppstartsdato.

Når får man tilbud om plass i løpende opptak?

Barn som ikke har rett til plass vil få tilbud om plass når det er ledig i søkt barnehage. Man kan ikke på forhånd si hvor lang tid det vil ta, da det kun er ved oppsigelser det blir frigjort plasser. Har man ikke fått svar på søknaden før 1. mars året etter, blir søknaden automatisk med videre i nytt hovedopptak.

Kan man klage på tildeling av barnehageplass?

Foreldre som har fått tildelt barnehageplass, men ikke i noen av de to barnehagene de opprinnelig søkte, kan klage.

Foreldrene har rett til å bli satt på søkerliste til den prioriterte barnehagen, selv om de har takket ja til plassen de er tilbudt i annen barnehage.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jf. forskriften § 3 andre ledd. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.”

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
  3. Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 16.

Det er viktig å være klar over at dersom foreldrene takker nei, har de ikke rett til nytt tilbud. Det er heller ikke grunnlag for å klage når foreldrene har fått tildelt plass og de har mottatt en begrunnelse.

Til toppen