Satsingsområder

Innhold

Bærekraftig utvikling og Jeg er meg er satsingsområder i 2023/2024.

Bærekraftig utvikling - Grønt flagg

Barnehagene i Larvik kommune vil ha et særlig engasjement for tiltak som styrker bærekraft og miljøbevissthet hos barn, foreldre og ansatte.

I Rammeplan for barnehagen står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Videre står det at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.

Miljøperspektivet vil være et av de viktigste perspektivene som barnehagen må arbeide med.

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter vil barnehagen legge til rette for gode opplevelser og erfaringer og en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Kunnskap og holdninger dannes bl.a. gjennom den praksis barna opplever i barnehagen.

Å få gode naturopplevelser og å bli kjent med naturens mangfold er viktig for å kunne bli et miljøbevisst menneske.

Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som vesentlig for barns holdninger til natur seinere i livet. Derfor er det viktig at vi i barnehagen starter med det som fasinerer barn som f.eks.innsekter,fugler,frosker og ikke nødvendigvis de store spørsmålene.

Vi må gi barna opplevelser slik at de kan undersøke, undre seg og stille spørsmål for å forstå sammenhenger. Barna skal få erfaringer med å ta vare på omgivelsene og naturen rundt oss.

Vi vil forske på fornybare ressurser, lære om økosystemet og være miljøvernere.

I det daglige jobber barnehagen for å finne miljøvennlige produkter og ta miljøvennlige valg.

 

Bærekraftsmål FN

Vi ønsker å ta vare på framtida gjennom bærekraftig utvikling. Det vil kreve at vi tar vare på mer og kaster mindre. Derfor vil vi ha fokus på konkrete tiltak i hverdagen som f.eks.:

 • Et trykk med såpe holder ved håndvask
 • Et papir er nok ved handtørk
 • Vi sorterer søppel rett - papir, plast, metallbokser osv.
 • Vi plukker alltid med oss søppel fra turer i nærmiljøet
 • Vi kaster ikke mat, men spiser rester
 • Vi bruker vann med fornuft
 • Vi bretter melkekarkartonger og sender inn til returkartonglotteriet
 • Vi vil ha et bevisst forhold til forbruk og ha fokus på gjenbruk
 • Lære å ta vare på seg selv og andre

Kunnskap er ikke nok; den må brukes. Vilje er ikke nok; vi må handle. (Goethe)

Jeg er meg

Jeg er meg» er et prosjekt for å fremme barns seksuelle helse og forebygge seksuelle overgrep mot barn. Det er et helsefremmende og forebyggende tiltak som skal styrke barnas kunnskap om egen kropp og helse.

En viktig del av prosjektet er å styrke de ansatte i barnehage sin kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling, og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Ved å øke denne kompetansen hos de voksne, er vårt håp at vi blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

Gjennom temabaserte samlinger i barnehagen skal de voksne jobbe med å styrke barns begrepsapparat om alle deler av kroppen og om de ulike følelsene.

Barna skal lære om – og øve på å respektere egen og andres kropp og grenser.

Mål for «Jeg er meg!»

 • gi barn og voksne kunnskap
 • etablere ord og begreper
 • bli kjent med kroppen
 • bli glad i egen kropp
 • ha respekt for andres kropp
 • bli kjent med egne og andres følelser
 • kunne si fra og sette grenser
 • bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
 • bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
 • bli kjent med ulike familiesituasjoner
Jeg Er Meg

Språk i barnehagen

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. (Rammeplanen)

Vi i Rødbøl barnehage er opptatt av at barna skal ha et godt og synlig språkmiljø i barnehagen. Vi mener at et godt språkmiljø starter med at vi voksne er språkmodeller og støttende stillaser for barnas språklæring. Dette gjør vi ved å bruke språket i samspill med barna gjennom alt vi gjør, hele dagen. Vi skal språksette hva vi gjør, hva vi ser og opplever i barnehagen.

Sammen med barna tuller og tøyser vi med ord, regler og rim, vi er nysgjerrige på forskjellige språk og dialekter, og vi inviterer til samtaler om opplevelser, tanker og følelser. For vi vet at gode samtaler viser seg å være fruktbare språklæringssituasjoner.

Her i barnehagen møter barna flere språk, både blant de ansatte og blant de andre barna. Vi syntes det er viktig å synligjøre det språklige mangfoldet vi har her i Rødbøl barnehage, og det gjør vi gjennom å lære sanger på flere språk, lære enkeltord på språkene vi har representert her, vi markerer morsmålsdagen og FN dagen.

Barna kan ha store utbytter av å være i et flerspråklig miljø, det bidrar til språklig bevissthet og gir barna anledning til å reflektere rundt språk og språklige variasjoner sammen med personalet. Dette kan være med på å styrke barns identitet, vi kan oppdage barnas språklige ressurser og det gjør barna nysgjerrig på språk.

Slik jobber vi med flerspråklighet i Rødbøl barnehage:

 • Vi viser en åpen og nysgjerrig holdning til ulike språk, og gir anerkjennelse i det å beherske flere språk.
 • Vi skaper interesse og nysgjerrighet for språk.
 • Vi har høy bevissthet om verdien av språklig mangfold i barnehagen. Både barnas og de ansattes morsmål løftes fram og tas i bruk.
 • Vi støtter foreldre i å benytte morsmålet sitt med barna. Det er viktig at foreldre og personale har en dialog om hvorfor barnehagen legger vekt på barnas morsmål, og hvordan både morsmål og det norske språk kan styrkes.
Til toppen