Likestilling, likeverd og mangfold

Etikk, religion og filosofi i Rødbøl barnehage.

Dette sier Rammeplanen:

«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold. Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.»

Videre sier Rammeplanen:

 • Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger våre verdier og holdninger.
 • Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.
 • Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering, og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn.
 • Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.
 • Barna skal bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

Her i Rødbøl barnehage sørger vi for endring og utvikling som er tilpasset en flerkulturell situasjon, gjennom kritisk refleksjon, veiledning og fornyet kunnskap.

Vi jobber for at alle barna, foreldre og ansatte skal føle seg sett og anerkjent for den de er.

Vi skal synliggjøre det enkelte barns plass og verdi i fellesskapet gjennom:

 • Lek, hvor vi tar utgangspunkt i barnas egne holdninger.
 • Rollelek som innfallsvinkel til å styrke barnas morsmål.
 • Å markere FN-dagen og den internasjonale morsmålsdagen.
 • Å gi barn utfordringer.
 • Å gi barna ulike muligheter.
 • Synliggjøring av arbeidet vi gjør, og holdningene vi har i forhold til likestilling, likeverd og mangfold.
 • Å vise respekt for hverandre. Alle er like mye verdt, og alle harr rett til å være forskjellig.
 • En egen plan for å forebygge mobbing.
 • Personalets holdninger i møte med barn og foreldre.

Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen. Vi skal gi alle barn like muligheter til å delta i lek og aktiviteter.

Til toppen