Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Innhold

Foreldrerådet skal bestå av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

Foreldrerådet

Foreldrerådet er det formelle organet som skal gi alle foreldre/foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg på tre til fem personer. Leder er også medlem i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av fire representanter - to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Hver representant har en vara, disse møter på alle møter i samarbeidsutvalget. Styrer har møte- og uttalerett og fungerer som sekretær. Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

  • fastsette årsplan
  • uttale seg i saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg i saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen
  • arrangere ulike aktiviteter og sosiale sammenkomster for barn og foreldre i samarbeid med foreldrerådet

Foreldreråd og samarbeidsutvalg 2020/2021

Tabell over medlemmer av foreldreråd og samarbeidsutvalg i Rødbøl barnehage, Larvik kommune
Verv Navn E-post Telefon
Leder, foreldrerepresentant samarbeidsutvalg Nina Hove Myhre nina.hove.myhre@gmail.com 93463708
Leder, foreldrerepresentant FAU Silje Heide Klemetvold silje.heide@hotmail.com 90668780
Foreldrerepresentant avdeling Trerota Camilla Rimstad rimstad3@hotmail.com 93263252
Foreldrerepresentant avdeling Gnottene Cecilie Dokken cecilie@perzmo.com 40103457
Foreldrerepresentant avdeling Bikuben Malin Bogren Lund malinbogrenlund@gmail.com 45071622
Foreldrerepresentant avdeling Sommerfuglene Nina Hove Myhre nina.hove.myhre.@gmail.com 93463708
Ansatterepresentant avdeling Trerota Line Merethe Karlsen line.merethe.karlsen@larvik.kommune.no 41266681
Ansatterepresentant avdeling Bikuben Anneline Fure Runnerstrøm anneline.fure.runnerstrom@larvik.kommune.no 46890898
Ansatterepresentant avdeling Sommerfuglene Sissel Thygesen Grøtterød sissel.thygesen.grotterod@larvik.kommune.no 92850928
Styrer, sekretær Hanne Arnesen Lillehagen hanne.arnesen.lillehagen@larvik.kommune.no 98231175
Til toppen