Om prosjektet

Larvik kommune har søkt Utdanningsdirektoratet om å bli språkkommune og har fått tildelt økonomisk og faglig støtte til utviklingsarbeid fra det nasjonale senteret for lesing, Lesesenteret. Språkkommune er en nasjonal strategi for å styrke språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever ved hjelp av skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling blant lærere og barnehageansatte. Arbeidet i Larvik språkkommune er basert på denne satsingen.

 

Gjennom satsingen søker vi å øke kompetanse om barns språk og språktilegnelse for personalet i barnehager, skoler og SFO. Strategien retter et særlig fokus på lesing og leseaktiviteter, overgangen barnehage-skole og de ansattes betydning i språklige relasjoner. Strategien har som hovedmål at alle barn og elever skal bli trygge språkbrukere slik at de får gode muligheter til å lykkes i sin utvikling og læring og blir aktive deltakere i samfunnslivet.

 

24 private og kommunale barnehager deltar i satsingen, samt 1.- 4. trinn ved alle barneskolene. Prosjektleder Merethe S. Vestnes har ansvar for utforming og implementering av strategien i samarbeid med Lillian Bund Mathisen, skole og Gro Svolsbru, barnehage. I tillegg har prosjektet en ressursgruppe som består av ansatte fra SFO, barnehage, skole og PPT. Tidsperioden for strategien er 1.1.20 - 31.12.20. 

 

Les mer om språkkommuner på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Les mer om kompetanseutvikling om språk og leseaktiviteter på nettsiden Språkløyper.

Til toppen