Spesialpedagogisk hjelp

Innhold

Informasjon om rettigheter knyttet til spesialpedagogisk hjelp og saksgang.

Barn under opplæringpliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter Barnehageloven § 31. Dette gjelder uavhengig av om barna går i barnehage.

Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp.

Foresatte sender henvisning til PP-tjenesten om spesialpedagogisk hjelp, ev. med veiledning fra barnehagens styrer eller helsetjenesten.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, kan søke om å få gratis skyss til tilbudet.

Saksgang

Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp. Det er foresatte som sender en henvisning til PP-tjenesten om spesialpedagogisk hjelp med veiledning fra barnehagens styrer eller helsetjenesten.

Fase 1 – bekymring

Når et barn ikke utvikler seg slik som man forventer, kan barnet ha behov for og rett til spesialpedagogisk hjelp. Slike forhold kan være at barnet:

  • Har forsinka språkutvikling eller språkvansker
  • Har sosiale eller emosjonelle utfordringer
  • Ikke utvikler motoriske eller kognitive evner som forventet

Fase 2 - Henvisning til PP-tjenesten

Dersom barnet går i barnehage fylles henvisning ut i samarbeid med barnehagen. Foresatte kan også søke på eget initiativ. Barnehagen kan ikke henvise til PP-tjenesten uten foresattes samtykke.

Ved henvisning vedlegges relevant dokumentasjon som for eksempel:

  • Beskrivelse av hvordan barnet har respondert på utprøvde tiltak
  • Kartlegginger og utredninger som er gjort av barnehage eller helsetjenester.
Søk om henvisning til PP-tjenesten

Fase 3 - PPT vurderer barnets behov

PP-tjenesten vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.

Fase 4 - Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Det er krav til samtykke fra foresatte før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Når samtykke og sakkyndig vurdering foreligger fatter kommunen vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tilrådingen i den sakkyndige vurderingen ligger til grunn for vedtaket om spesialpedagogisk hjelp.

Send samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp

Fase 5 - planlegging og gjennomføring

I Larvik kommune skal alle barn med sakkyndig vurdering ha individuell mål- og tiltaksplan (IPLU). Planen skal tydeliggjøre hva som er barnets særlige behov og hvordan dette skal imøtekommes. Det er barnehagens styrer som har ansvar for at planen utarbeides, evalueres og justeres i takt med barnets utvikling. Planen skal bygge på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak og skal være et dynamisk og konkret arbeidsredskap som ivaretar barnets helhetlige tilbud i barnehagen. Mål- og tiltaksplanen skal være et godt arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehagen og foresatte.

Fase 6 - Vurdering og veien videre

Det skal årlig utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt, og en vurdering av barnets utvikling jf. Barnehageloven § 32. Det er den som gir hjelpen og som har den løpende kontakten med barnet, som har ansvar for å utarbeide rapporten.

Frist for utarbeidelse av årsrapport er 15. mai hvert år.

Årsrapporten skal sendes foreldre/foresatte og Larvik kommune v/ barnehagemyndigheten.

Klagemulighet

Foresatte har rett til å klage, både på avslaget og innholdet i vedtaket, saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som er klageinstans.

Send klage på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp

Klage kan også sendes skriftlig til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen