Kompetanseutvikling i barnehagene

Innhold

I Larvik er det etablert et lokalt nettverk som er ansvarlig for å utarbeide lokal kompetanseplan i tråd med de føringene som er gitt, og det behovet som fremkommer gjennom kartlegging og analyse av sektoren lokalt.

Larviksbarnehagenes kompetanseplan bygger på den nasjonale strategien Kompetanse for fremtidens barnehage, 2018 - 2022.

Strategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). 

Planen utarbeides i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge som er faglig bidragsyter, og statsforvalteren som tildeler midler til kompetanseheving. Det lokale nettverket består av representanter fra kommunale og private barnehager og fra barnehagemyndigheten. 

Kompetanseplanen er knyttet til regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling

Regional ordning for barnehager

Regional ordning for kompetanseutvikling skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Barnehagebasert kompetanseutvikling er tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. 

Ordningen skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, statsforvalteren og andre aktører. Ordningen bør ses i en sammenheng med andre satsinger og kompetansetiltak.

Sentrale punkter for ordningen:

 • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling.
 • Samarbeidsfora på fylkesnivå utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i regionen.
 • Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og større forutsigbarhet for barnehager, eiere, universiteter/høgskoler og andre aktører.
 • Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
 • Universiteter og høgskoler får en mer praksisnær kompetanse

Roller og ansvar i kompetanseutviklingen

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. 

Barnehageeier / barnehagens ledelse

 • skal sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse
 • står fritt til å delta i regional ordning og nettverk med andre barnehager/kommuner 
 • kartlegger kompetansebehovet i egen virksomheten og lager kompetanseplan
 • utvikler lokale tiltak i egen virksomhet
 • sikrer samarbeid med relevante kompetansemiljøer og barnehagemyndigheten
 • prioriterer søknader om videreutdanning via Utdanningsdirektoratet

Barnehagemyndigheten

 • leder arbeidet med lokalt nettverk og regional ordning
 • utvikler kompetanseplaner for alle ansattgrupper i samarbeid med lokalt nettverk og andre aktører
 • oppfordrer barnehager til å melde behov for kompetanseutvikling i regi av regional ordning
 • veileder barnehager i arbeidet med kartlegging av kompetansebehov
 • prioriterer og tildeler lokale kompetansemidler for å ivareta kompetansebehov
Se kompetanseplan for barnehageåret 2022-2023

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Til toppen