Hva er barnehagemyndighet?

Innhold

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) ligger til grunn for barnehagemyndighetens utøvelse av myndighet. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Barnehagemyndighetens oppgaver

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager samt andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter Barnehageloven.

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om å rette opp uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet for barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket. 

Barnemyndighetenes rolle

For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune og sikre legitimiteten av arbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen. Barnehagemyndigheten er private barnehagers kontakt inn mot kommunens administrasjon. 

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Les mer om kommunens rolle som barnehagemyndighet

Til toppen