Barnehage oppstart og overgang

Innhold

Hva skjer den første tiden i barnehagen og ved overgang til skole.

Velkomstbrev

Når foreldre har takket ja til barnehageplass vil dere motta et velkomstbrev fra barnehagen med informasjon om tiden før og etter barnehagestart.

I løpet av mai/juni vil dere få en telefon fra pedagogisk leder i barnehagen, her vil dere få anledning til å dele informasjon og spørre om ting dere lurer på.

I juni mottar dere oppstartsbrev med oppstartsdato og skissering av tilvenningsdagen.

Har dere lyst til å komme på besøk før barnet begynner i barnehagen, er dere hjertelig velkommen.

Det presiseres at oppstartsdato kan bli endret etter avtale med barnehagen.

Tilvenning

Første dag i barnehagen blir dere ønsket velkommen av en ansatt. Denne ansatte vil være deres kontaktperson og følge dere de første dagene i barnehagen. Disse dagene er det viktig at foreldrene er tilstede/tilgjengelige for å skape en trygg og god barnehagestart.

Hver tilvenning i barnehagen er forskjellig. Noen barn trenger lengre tid på tilvenning, det er derfor viktig at barnehagen sammen med dere foreldre ser hva barnets behov er. Foreldrene har anledning til å bruke lenger tid på tilvenning hvis det er behov.

Kontaktpersonen samarbeider underveis med foreldre om hvordan det best mulig kan legges til rette for at barnet skal føle seg trygg, og for at barnehagehverdagen skal tilpasses barnets behov så godt som mulig.

I tilvenningsperioden er det viktig at foreldrene blir trygg på at barnet blir sett og ivaretatt av personalet.

Oppstartssamtale

I løpet av de tre første dagene vil vi gjennomføre en oppstartsamtale. Vi snakker om barnet og hverdagen i barnehagen.

For å bli kjent med hverandre og danne grunnlag for trygghet, trivsel og åpenhet i barnehagen, får alle foreldre tilbud om samtale med pedagog i løpet av de tre første dagene etter oppstart.

Hovedpunkter for samtalen er:

  • Foreldrenes informasjon om barnet
  • Foreldrenes forventninger til barnehagen
  • Barnehagens forventninger til foreldrene
  • Informasjon om barnehagens innhold

Overgang fra liten til stor avdeling

Når overgangen fra liten til stor avdeling står for tur, vil det i hovedsak være barnehagen som står for at barnet blir kjent med voksne,lekekamerater og rommene på stor avdeling. Barna inviteres på ulike aktiviteter på ny avdeling i løpet av vårhalvåret.

Barnehagen tilbyr også en overgangssamtale.

Førskolegruppe

Det siste barnehageåret tilbyr barnehagene ulike aktiviteter.

Gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter gir vi næring til barns naturlige nysgjerrighet, undring og vitebegjær. Eksempler på aktiviteter er: Øve på sosiale ferdigheter, skrive og leseforberedende aktiviteter, tall og matematiske begreper, konsentrasjonstrening, og ta imot og følge en beskjed.

Vi bruker også tid på selvstendighetstrening, det å "klare selv".

Når våren kommer besøker barnehager som har anledning skolen og skolefritidsordningen.

Overgang til skole

Barnehagene i Larvik Kommune arbeider målbevisst for at alle barn skal være trygge og godt forberedt til skolestart.

Vi jobber blant annet med å skape godt samspill med andre, trene på ansvar og selvstendighet, og innarbeide gode vaner.

Barnehagene har avslutningsfest for barna som slutter i barnehagen.

Avslutningsssamtale

I Larvik kommune legger vi stor vekt på at barna skal få en god overgang fra barnehagen til skolen.

Det siste barnehageåret har vi ulike aktiviteter for å forberede barna best mulig på skolestart. Barnehagen inviterer til avslutningssamtale hvor vi gjennomgår barnets ulike utviklingsområder, evt. behov for tilrettelegging i skolen og andre ting foreldre er opptatt av.

Foreldre vil få mulighet til å bestemme om informasjon skal overføres fra barnehagen til skolen i avslutningssamtalen. Ved informasjon til skolen, brukes et samtykkeskjema.

Besøksdag på skolen

Alle skolestartere vil bli invitert til en besøksdag på skolen sin i løpet av mai/juni. Denne dagen vil elevene møte kontaktlærer, medelever og bli litt kjent med hverandre og klasserommet.

Foreldrene blir invitert på et informasjonsmøte med rektor, SFO-leder og helsesykepleier i forbindelse med besøksdagen.

Har dere spørsmål ta kontakt med barnehagen eller skolen.

Til toppen