Medvirkning

Innhold

Alle kan når som helst komme med innspill til planarbeidet digitalt, eller ved å delta på medvirkningsverkstedene. Disse annonseres på kommunens hjemmesider.

I tillegg vil aktuelle interesseorganisasjoner, enkeltpersoner med fagkunnskap, grunneierlag, bygdelag og andre relevante lag og foreninger få særskilt varsel om planarbeidet og bli invitert med på medvirkningsverkstedene.

Forslag til medvirkning

Under finner du foreløpig plan, skissert i planprogrammet, til ulike typer medvirkning for utarbeidelse av Kommunedelplan for naturmangfold:

 • Løpende informasjon om planarbeidet
 • Løpende oppdaterte nettsider
 • Informasjon på Facebook og Instagram
 • Informasjon via Østlands-Posten
 • Digitale tilbakemeldingsverktøy for eksempel ønsketre eller innspillskart
 • Informasjon og dialog
 • Få tilbakemelding fra lokalbefolkningen og barn og unge
 • Få vite hva lokalbefolkningen mener er viktig temaer i en Kommunedelplan for Naturmangfold
 • Få synspunkter på planprogram og forslag til plan
 • Få synspunkter på handlingsprogram/oppfølgingstiltak for planen
 • Involvere ungdomsrådet og barnetalspersonen i kommunen
 • Bruke banretråkkregistreringene for å sikre nærturområdene til skoler og barnehager
 • Kunnskapsinnhenting om temaet naturmangfold
 • Møte med ressursgruppa (representant fra Statsforvalteren og fylkeskommunen)
 • Medvirkningsverksted med ressursorganisasjoner, privatpersoner og ansatte som jobber med å ta vare på naturmangfold

Medvirkningstrappa

Det er mange forskjellige typer medvirkning. Gjennom denne planprosessen vil vi etterstrebe å bruke medvirkningstrappa som metode.

Under vises medvirkningstrappa. Informasjon er laveste trinn for medvirkning. Kan diskuteres om det i det hele tatt er medvirkning, da det i grunnen kun er informasjonsutveksling. Jo høyere oppe i trappa man kommer desto mer reell medvirkning er det. Når man skal bestemme hva slags type medvirkning en planprosess skal ha er det viktig å finne ut hva formålet med medvirkningen er. Dette er kjernen i forslaget beskrevet over.

 

Medvirkningstrapp Illustrasjon Distriktssenteret
Til toppen