Kunngjøringer uke 33/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Frist for å søke spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg, samt kulturbygg - 2022

Det kan søkes om spillemidler til etablering og rehabilitering av idrettsanlegg, samt nærmiljø- og friluftslivsanlegg og kart for nærområder. Videre kan det søkes om spillemidler til nybygging, rehabilitering og påbygg av klubbhus og kulturhus.

Søknad sendes inn digitalt via følgende nettside: anleggsregisteret.no

Søknadsfrist for å opprette søknad er 1. september 2021. Vedlegg kan ettersendes.

For spørsmål om ordningen kontakt hes@larvik.kommune.no

Tilskudd til forskjønning i distriktene – ny utlysning

Kommunestyret bevilget bevilget for 2021 200 000 kroner til en tilskuddsordning til forskjønning i distriktene. Etter en søknadsrunde i mai gjenstår 60 000 kroner i ubenyttede midler. Det gjennomføres derfor en ny søknadsrunde.

Formålet med ordningen er å motivere lokale krefter til å ta ansvar for planting, rydding mm. i sitt nærmiljø.

Vellag og andre frivillige lag og foreninger innenfor hele Larvik kommune kan søke.

Avgrensning og prioritering:

 • Tilskudd kan gis til konkrete tiltak for forskjønning på offentlig tilgjengelige fellesområder.
 • Søknader fra distriktene prioriteres fremfor søknader fra sentrale strøk.
 • Tilskudd kan gis til tiltak som er påbegynt, gjennomført eller skal utføres i 2021.
 • Tiltak som ikke er gjennomført prioriteres foran tiltak som allerede er utført.
 • Søknader innkommet etter søknadsfristen blir ikke prioritert.
 • Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.

Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. Før utbetaling må søker sende inn et regnskap for faktiske kostnader og utførte dugnadstimer, samt bildedokumentasjon som viser klart området før og etter gjennomførte tiltak.

Søknad med vedlegg sendes til:

Larvik kommune, avdeling Park og friområder, Postboks 2020, 3255 Larvik eller til postmottak@larvik.kommune.no.

Søknaden skal være registrert hos oss innen 10. september 2021.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Lagets/foreningens navn, adresse, kontaktperson, telefon, e-post
 • Beskrivelse av:
  • hvilke forskjønningstiltak som skal gjøres
  • hvor dette skal gjøres (kart/bildedokumentasjon)
  • hvem som skal utføre forskjønningstiltaket
  • når dette skal gjøres
  • kostnadsoverslag (faktiske kostnader og antall dugnadstimer)

Åpne møter uke 34/2021 

Tirsdag 24. august

Planutvalget kl. 13.00 i Bølgen Kuturhus, Blåboksen

Befaringer:

 • 09.15 Ødegårdsveien 10
 • 09.45 Nedre Tverrgate 2
 • 10.00 Vestregaten 24
 • 10.15 Gamle Stavernsvei 74
 • 10.35 Grenaderveien 6
 • 10.50 Eikelundveien 24
 • 11.25 Torpeveien 66
 • 11.40 Torpesvingen 12
 • 13.00 Møtet starter

Ved befaringer anbefales det å holde 1 meters avstand.

publisert 20.08.2021 

Til toppen