Veivedlikehold

Innhold

Informasjon om sommervedlikehold og vintervedlikehold.

I Larvik kommune har vi Europavei, riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Larvik kommune vedlikeholder kommunale veier som fordeles slik:

 • Hovedveier
 • Boligveier
 • Gang- og sykkelveier og fortau
 • Parkeringsplasser

Vedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantene iht. Veiloven.

Vintervedlikehold - brøyting og strøing

Dette kan du forvente av oss

 • Vi brøyter hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og prioriterte fortau så fort det lar seg gjøre.
 • Veier og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy.
 • Enkelte fortau blir ikke brøytet, for eksempel der veier er ekstra brede, der det er brøytet fortau på andre siden, eller der det ikke er plass til brøyteredskap.
 • Vi strør bakker, veikryss og svinger ved behov, slik at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer trygt fram.
 • Vi sørger for kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på vanskelige steder.
 • Det strøs normalt ikke på rette, flate veistrekninger.
 • Det blir ikke strødd mens det foregår brøyting.

Ved unormale værforhold vil vi kanskje ikke klare å oppfylle forventningene ovenfor. Kommunen kan heller ikke påta seg erstatningsansvar utover det som fremgår av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.
Ring Servicetorget på telefon 33 17 10 10 ved avvik. Servicesenteret videreformidler beskjeden din til rette vedkommende.

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • Du fjerner selv snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
 • Du legger ikke snø på offentlig vei eller fortau.
 • Du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene og andre trafikanter.
 • Du fjerner ikke brøytepinner.
 • Du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.

Sommervedlikehold

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes normalt en gang hvert år.
 • Støvdemping av grusveier utføres normalt en gang hvert år, fortrinnsvis på våren.
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov.
 • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Hans.
 • Hull i veibanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene).
 •  Slitasje på prioriterte veier reasfalteres/repareres.
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av veilys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder.
 • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov.
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov.

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres.
 • Du soper/spyler sand, grus fra fortau og ned i veikanten i forbindelse med kommunens årlige soperunde.
 • Du spyler/soper ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer.
 • Du vedlikeholder stikkrenner f.eks. under avkjørsel.
Til toppen