Veivedlikehold

Innhold

Informasjon om sommervedlikehold og vintervedlikehold.

I Larvik kommune har vi Europavei, riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Larvik kommune vedlikeholder kommunale veier som fordeles slik:

 • Hovedveier
 • Boligveier
 • Gang- og sykkelveier og fortau
 • Parkeringsplasser

Vedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantene iht. Veiloven.

Vintervedlikehold 

Dette kan du forvente av oss

 • Vi brøyter hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og prioriterte fortau så fort det lar seg gjøre.
 • Veier og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy.
 • Enkelte fortau blir ikke brøytet, for eksempel der veier er ekstra brede, der det er brøytet fortau på andre siden, eller der det ikke er plass til brøyteredskap.
 • Vi strør bakker, veikryss og svinger ved behov, slik at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer trygt fram.
 • Vi sørger for kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på vanskelige steder.
 • Det strøs normalt ikke på rette, flate veistrekninger.
 • Det blir ikke strødd mens det foregår brøyting.

Ved unormale værforhold vil vi kanskje ikke klare å oppfylle forventningene ovenfor. Kommunen kan heller ikke påta seg erstatningsansvar utover det som fremgår av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.
Ring Servicetorget på telefon 33 17 10 10 ved avvik. Servicetorget videreformidler beskjeden din til rette vedkommende.

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • Du fjerner selv snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
 • Du legger ikke snø på offentlig vei eller fortau.
 • Du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene og andre trafikanter.
 • Du fjerner ikke brøytepinner.
 • Du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.

Når brøyter vi?

Brøyting av kommunale veier påbegynnes ved følgende akkumulert snømengde:

 • brøyting av kommunale veier ved snømengde 6-8 cm
 • brøyting av kommunale gang- og sykkelveier ved snømengde 6-8 cm

Ved snøfall om natten tilstrebes det at veier med høy prioritet er gjennombrøytet til kl. 07.00 på yrkesdager og kl. 08.00 på helgedager. Hovedveier (bussveier) og gang- og sykkelveier blir prioritert og forutsettes gjennombrøytet så fort som mulig.

I perioder med større snøfall vil det være forhold på veinettet som ikke er optimale, for eksempel smale fortau, manglende kryssrydding osv. Kommunens beredskap med biler og maskiner er ikke tilpasset ekstremnedbør, og i slike perioder må det nødvendigvis ta noe tid før veinettet igjen har den ønskede standard. Ved ekstraordinære snøfall vil alt tilgjengelig mannskap være i aksjon.

Snø i oppkjørsler

Når tomteeier rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, skal snøen legges på egen grunn og ikke plasseres i vegbanen. Det er ikke lov å legge snø fra private arealer ut i veibanen. (Jf. Vegloven §57). Snø ut på offentlig vei er å regne som søppel eller lignende.

Larvik kommune som vegholder har forståelse for de ulemper og ekstraarbeid de enkelte grunneierne blir påført som følge av snøbrøytingen. Vi har forståelse for at det kan føles urettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle. Fremkommelighet er vektet tyngst. Det er fordi offentlig vei er en viktig del av et moderne samfunn.

Det er lenge siden de rettslige forholdene i tilknytning til dette ”problemet” ble nedfelt av Samferdselsdepartementet. Brøyting av snø fra offentlig veg inn på tilstøtende eiendommer har vært praktisert over hele landet og i alle år. Selv om det fra tid til annen har vært klaget over ulemper som følge av dette, er det ikke kjent at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å brøyte på denne måte.

Den enkelte tomteeier som har eiendom langs offentlige veg har som oftest stor forståelse for at vi ikke har noen annen måte å få ryddet vegen på enn å føre den ut til siden all den tid ”brøytesonen” ikke utgjør for stort areal langs vegen.

I dette kan en heller ikke glemme at eierne av de tilstøtende eiendommer også har en fordel av at vegen blir utbrøytet/vedlikeholdt på en god måte.

Strøing

Kommunen bruker bare grus til strøing. Strøing gjøres etter oppsatte strøruter og i spesielt bratte og vanskelige bakker samt i kurver og foran vegkryss når normalt vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme sikkert fram.

Strøing av offentlige plasser, fortau og gang- og sykkelveger prioriteres og utføres jevnlig når forholdene tilsier det.

Parkering i trange gater

En del sentrumsgater og boliggater er trange, og kantparkering kan gjøre disse ufremkommelige om vinteren. For at det skal være fremkommelig for lastebiler og maskiner i vinterdriften, er det nødvendig å ha en fri bredde på 3 meter. Er det mindre bredde, kan ikke bilen parkeres på vegkanten, alternativt må det måkes plass til bilen.

Brøytemannskap har ordre om å ikke "presse seg fram'" i veger der parkerte kjøretøy medfører at det kan oppstå skader. I slike tilfeller vil vegene naturligvis få en dårlig standard og fremkommeligheten for trafikantene vil reduseres.

Sommervedlikehold

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes normalt en gang hvert år.
 • Støvdemping av grusveier utføres normalt en gang hvert år, fortrinnsvis på våren.
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov.
 • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Hans.
 • Hull i veibanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene).
 •  Slitasje på prioriterte veier reasfalteres/repareres.
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av veilys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder.
 • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov.
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov.

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres.
 • Du soper/spyler sand, grus fra fortau og ned i veikanten i forbindelse med kommunens årlige soperunde.
 • Du spyler/soper ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer.
 • Du vedlikeholder stikkrenner f.eks. under avkjørsel.
Til toppen