Trafikksikkerhet

Innhold

Larvik kommune har som mål at veinettet skal være trafikksikkert og tilgjengelig for alle trafikantgrupper og ønsker å gjennomføre ett til to trafikksikkerhetstiltak hvert år.

Myke trafikanter skal prioriteres, ved økt bygging av gang- og sykkelveier, bedre belysning og universell utforming av gangfelt og bussholdeplasser. Det settes fokus på vedlikehold, både brøyting og strøing av fortauer og gang- og sykkelveier, og vedlikehold av sikt i kryss ved beskjæring av hekker og trær.

Trafikkmålinger

Larvik kommune gjennomfører kontinuerlig trafikkmålinger på de kommunale veiene, når trafikken antas å være representativ. Vi bruker en radar av typen Armadillo Tracker fra Houston Radar, og disse målingene gir oss informasjon om hastighet, trafikkmengde og type kjøretøy som igjen legges til grunn ved vurdering av behovet for å gjøre tiltak. De tiltakene som oftest blir benyttet er fartshumper for å få ned hastigheten, og bommer for å hindre ulovlig kjøring på gang- og sykkelveiene våre.

Trafikksituasjonen ved skoler

Larvik kommune har et ansvar for at skolebarn kan ferdes trygt på skolenes områder. Ved levering og henting av skolebarn kan det oppstå farlige situasjoner hvis det anviste kjøremønsteret ikke følges. Det er viktig at alle foreldre setter seg inn i hvordan det er tenkt at bilister skal kjøre ved den enkelte skolen, da kjøremønsteret er satt med tanke på barnas sikkerhet. Dette gjelder kjøreretninger, avsetting- og hentesoner og bruk av anviste parkeringsplasser.

Skilter og oppmerking

Skilting og oppmerking er viktig for trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. Skilt skal gi korrekt informasjon og være estetisk i et bybilde.

Sikt i kryss og avkjørsler

Larvik kommune har fokus på sikt i kryss og avkjørsler. Nedsatt sikt i kryss og avkjørsler er trafikkfarlig, spesielt for myke trafikanter. Figurene under viser de siktkrav som gjelder for eksisterende avkjørsler.

Siktkrav i avkjørsler.png
Siktkrav i avkjørsler L2.png
Stoppsikt Ls for avkjørsler.png

Trafikksikkerhetsplan

Til toppen