Slamrenovasjon

Innhold

Alle septiktanker, slamavskillere og tette tanker skal tømmes etter gitt intervall. Intervallet er fastsatt i lokal forskrift.

Vi tilbyr

Larvik kommune har kontrakt med Norva24 Spyleteknikk for tømming av septiktanker, slamavskillere og tette tanker etter Forskrift om tømming av slam fra mindre avløpsanlegg, Larvik kommune, Vestfold og Telemark.

Slamrenovasjon om vinteren

I perioden desember til april vil det foregå tømming av septiktanker/slamavskillere/tette tanker i følgende områder: 

2023/2024

Torstrand og Byskogen

Våre forventninger

Dette innebærer at abonnenter til ordningen i disse områdene allerede bør gjøre følgende tiltak:

  • Gjør deg kjent med hvor ditt anlegg er plassert på eiendommen
  • Marker kumlokk på anlegget med en pinne eller lignende slik at det er enkelt å lokalisere anlegget selv om det kommer snø.
  • Dersom lokket ligger nedgravd, spa vekk jord og grus som ligger over lokket før snø og tele kommer – lokket må ligge ”fritt”
  • Unngå å legge store mengder snø over anlegget i perioden frem mot tømming

Varsel om tømming sendes ut ca. 1 uke før tømming starter opp i det aktuelle området. Abonnenten skal, etter slik varsling, sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig og at kumlokk er fritt for snø, is, jord etc.

Slamtømming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter rutinemessig frekvens for tømming. Norva24 Spyleteknikk utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget.

Slamavskillere og minirenseanlegg

Slamavskillere og minirenseanlegg tømmes rutemessig av kommunens slamrenovatør. Tømming av slike anlegg blir varslet av renovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Slamavskillere skal vanligvis tømmes hvert 2. år. Tømming som er utført 3 måneder før eller etter 2-årsfristen utløper, er å betrakte som kommunal tømming i rute.

For anlegg som skal tømmes oftere, vil tømming foregå så nær fristen som mulig (gitt av fastsatt tømmeintervall).

Tett tank

Tømming av tett tank gjøres ikke automatisk av renovatør, men skal utføres etter rekvisisjon fra eier i henhold til tømmeintervallet som er satt på anlegget.

Bestilling av tett tank rettes direkte til kommunens slamrenovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Tette tanker skal vanligvis tømmes hvert 2. kalenderår. Tømming som er utført 2 kalenderår etter forrige tømming, er å betrakte som kommunal tømming. For anlegg som skal tømmes oftere, skal rekvirert tømming bestilles tilsvarende oftere (gitt av fastsatt tømmeintervall).

Responstid ved bestilling av tett tank er 2 virkedager. Dersom tømming må utføres innen kortere frist, kreves det et ekstra gebyr som betales i sin helhet av abonnenten direkte til slamrenovatør.

Dersom det ikke blir bestilt tømming av tett tank i henhold til tømmeintervallet, kan kommunen utføre obligatorisk tømming av anlegget.

Gråvannstanker

Når det gjelder gråvannstanker, så skal disse tømmes på rute hvert 4. år dersom de ikke er i kombinasjon med tett tank. Gråvannstanker i kombinasjon med tett tank skal tømmes samtidig med tett tank minimum hvert 4. år.

Ekstratømming

Det betales kommunale tømmegebyrer som skal dekke kommunal tømming i rute, samt rekvirert tømming av tett tank i henhold til fastsatt tømmeintervall. All annen tømming som faller utenfor den kommunale tømmingen, anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier. Ved ekstratømminger står eier fritt når det gjelder valg av oppdragstaker.

Dersom eier i forbindelse med ekstratømming benytter seg av en annen renovatør enn den kommunen har avtale med, bør tømmingen meldes til kommunen.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunens slamrenovatør.

Til toppen