Rensing av avløpsvann

Innhold

Larvik kommune har ett hovedrenseanlegg og to mindre renseanlegg i Lågendalen.

Lillevik renseanlegg

Lillevik renseanlegg ble åpnet 29. mars 2001. Bygningene er oppført i plaststøpt betong og prefabrikerte konstruksjoner med bindingsverksvegger og murte konstruksjoner.

Prosessdelen av anlegget huser tekniske rom og installasjoner for rensing av avløpsvann og behandling av slam. Her finnes rennesystemer, bassenger og maskinelt utstyr som ivaretar renseprosessen fra "vann inn" til "vann ut". Det finnes også maskiner og bassenger som gjør slammet som renses ut bakteriefritt og luktstabilt.

Administrasjonsbygget inneholder kontorer og garasjer for renseanleggets driftspersonell og ledelse.

Lillevik fungerer også som driftsentral for avløpssektoren i Larvik med et driftskontrollanlegg som overvåker renseanlegg og pumpestasjoner elektronisk.

Tilførsel

Tilførsel av avløpsvann til renseanlegget ivaretas ved at det ligger en sjøledning over Larviksfjorden fra Hølen til Lillevik, ledninger fra Tenvik langs vestsiden av fjorden og ledninger fra Risøya i Stavern og fra Brunlanes.

Kapasitet

På ca 3 timer kan anlegget rense en vannmengde tilsvarende innholdet i et svømmebasseng (med internasjonale mål).
Kapasitet for produksjon av slam tilsvarer ca 1.000 lastebillass med slam i året.

Kvelde renseanlegg

Kvelde renseanlegg er dimensjonert for 1700 pe (personekvivalenter), og en vannmengde på 32,5 m3/time. Det er 852 pe tilknyttet anlegget. Rensemetoden er primærfelling. Anlegget består av maskinrenset rist, sandfang, flokkulering og sedimentering. Anlegget overholder kravene i utslippstillatelsen. Slammet transporteres til Lillevik renseanlegg for ferdigbehandling.

Hvarnes renseanlegg

Hvarnes renseanlegg er dimensjonert for 275 pe (personekvivalenter), og en vannmengde på 8 m3/time. Det er 168 pe tilknyttet anlegget. Rensemetoden er simultanfelling. Anlegget består av innløpspumper, sandfang, luftebasseng, sedimentering og anaerobt slamlager. Anlegget oppfyller rensekravene til fosfor og organisk stoff med god margin. Slammet fra anlegget transporteres til Lillevik renseanlegg for ferdigbehandling.

Til toppen