Private avløpsanlegg

Innhold

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Slike anlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende søknad om utslipptillatelse.

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (pbl) og forurensningsforskriften. Larvik kommune har i tillegg en lokal forskrift som gjelder utslipp av sanitært avløpsvann.

Søknadspliktige tiltak kan ikke utføres uten at kommunen har gitt tillatelse.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som plassert i pbl §20-2 i kategori a, med krav om ansvarlige foretak.

Søk om utslippstillatelse

Slamtømming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter rutinemessig frekvens for tømming. Norva24 Spyleteknikk utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget.

Slamavskillere og minirenseanlegg

Slamavskillere og minirenseanlegg tømmes rutemessig av kommunens slamrenovatør. Tømming av slike anlegg blir varslet av renovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Slamavskillere skal vanligvis tømmes hvert 2. år. Tømming som er utført 3 måneder før eller etter 2-årsfristen utløper, er å betrakte som kommunal tømming i rute.

For anlegg som skal tømmes oftere, vil tømming foregå så nær fristen som mulig (gitt av fastsatt tømmeintervall).

Tett tank

Tømming av tett tank gjøres ikke automatisk av renovatør, men skal utføres etter rekvisisjon fra eier i henhold til tømmeintervallet som er satt på anlegget.

Bestilling av tett tank rettes direkte til kommunens slamrenovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Tette tanker skal vanligvis tømmes hvert 2. kalenderår. Tømming som er utført 2 kalenderår etter forrige tømming, er å betrakte som kommunal tømming. For anlegg som skal tømmes oftere, skal rekvirert tømming bestilles tilsvarende oftere (gitt av fastsatt tømmeintervall).

Responstid ved bestilling av tett tank er 2 virkedager. Dersom tømming må utføres innen kortere frist, kreves det et ekstra gebyr som betales i sin helhet av abonnenten direkte til slamrenovatør.

Dersom det ikke blir bestilt tømming av tett tank i henhold til tømmeintervallet, kan kommunen utføre obligatorisk tømming av anlegget.

Gråvannstanker

Når det gjelder gråvannstanker, så skal disse tømmes på rute hvert 4. år dersom de ikke er i kombinasjon med tett tank. Gråvannstanker i kombinasjon med tett tank skal tømmes samtidig med tett tank minimum hvert 4. år.

Ekstratømming

Det betales kommunale tømmegebyrer som skal dekke kommunal tømming i rute, samt rekvirert tømming av tett tank i henhold til fastsatt tømmeintervall. All annen tømming som faller utenfor den kommunale tømmingen, anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier. Ved ekstratømminger står eier fritt når det gjelder valg av oppdragstaker.

Dersom eier i forbindelse med ekstratømming benytter seg av en annen renovatør enn den kommunen har avtale med, bør tømmingen meldes til kommunen.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunens slamrenovatør.

Betaling

Størrelsen på slamgebyret avhenger av type anlegg, tømmefrekvens og volum på tanken i tillegg til hvilken bygningstype som anlegget er tilknyttet til. I tillegg betales det et kontrollgebyr som skal dekke et fremtidig tilsyn av anlegget.

Regninger sendes ut i 4 terminer i månedene februar, mai, august og november.

Tilsyn

Larvik kommune har fra 2003 hatt stort fokus på oppfølging av spredt avløp i de områder der det er mulig med tilknytning til offentlig avløpsledning, jf. strategi for inneværende planperiode. Arbeidet innebærer vesentlig ressursbruk til informasjon, tilsyn og oppfølging. I planperioden 2018-2021 holdes prioriteringen på både hytteområder og spredte boligområder. Områdene er illustrert i et kart for prioriterte områder. Mer informasjon finnes i Kommunalteknisk plan 2018-2021, Del 2 – Mål og handlingsprogram side 18-20.

På tilsyn sjekker vi om du har innlagt vann, godkjent utslippstillatelse og om anlegget fungerer. Du får brev i posten før vi kommer. Dersom anlegget ikke overholder kravene i lokal forskrift, vil man få varsel om pålegg og deretter pålegg om utbedring/oppgradering.

Prioriterte områder avløp.jpg
Til toppen