Oljeutskiller

Innhold

Informasjon om krav til oljeutskiller og hvordan du søker og rapporterer.

Lover og forskrifter

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Larvik kommune, Vestfold ble vedtatt av Larvik kommunestyre 11.05.2016. Dette er en lokal forskrift hvor kommunen er forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at forskriften og vedtak truffet i medhold av denne blir overholdt.

Slik søker du

Installasjon av oljeutskiller er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-1.
Godkjent foretak skal fylle ut og sende inn "Søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann" for godkjenning før tiltaket settes i gang. 

Virksomheter som må søke

  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Mekaniske verksteder
  • Anlegg for understellsbehandling
  • Tunellanlegg

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller.

Søk om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann

Ferdigmelding

Så snart oljeutskilleranlegget er ferdigstilt skal "Ferdigmelding for oljeutskilleranlegg" fylles ut og sendes inn.

Ferdigmelding for oljeutskilleranlegg

Krav til drift, vedlikehold og rapportering

Alle oljeutskillere skal driftes og vedlikeholdes i henhold til kommunens krav.

De viktigste er:

  • Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l. Temperatur ut fra utskiller skal ikke overstige 45 °C.
  • Alle anleggsvolumer i oljeutskilleren skal tømmes minst 1 gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet. Det skal være inngått avtale om tømming og kontroll med godkjent firma.
  • Det skal tas ut minimum 2 representative prøver av avløpsvannet per år, henholdsvis i sommer- og vinterhalvåret.
Oljeutskiller.jpg

Årsrapport

For å holde oversikt over oljeutskilleranleggets funksjon skal det være en årlig rapportering til kommunen ved å fylle ut og sende inn "Årsrapport for oljeutskilleranlegg" innen 1. februar for det foregående året. Analyserapport for uthentede prøver av avløpsvannet skal leveres som en del av årsrapporten.

Send inn årsrapport for oljeutskilleranlegg

Tømmerapport

Tømmerapport(er) leveres utenom årsrapporten fortløpende eller samlet senest 1. februar for det foregående året.

Til toppen