Kommunal tilknytning og lokale avløpsløsninger

Innhold

Generelle bestemmelser

I henhold til kommuneplanens arealdel skal all bebyggelse som utgangspunkt tilknyttes offentlig vann og avløpsnett, enten direkte eller via et privat avløpsnett, jf. pbl. § 30-6. I områder uten offentlig nett skal all bebyggelse tilknyttes større fellesløsninger.

I områder hvor det er bygget ut felles ledningsnett for avløp og/eller renseanlegg, er private enkeltanlegg og renseløsninger ulovlige etter 10 år. 10 år skal regnes fra vedtak av kommuneplanens arealdel eller fra fellesanlegg er etablert og ferdigstilt.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, også omtalt som eierskapsloven, presiserer at alle nye vann- og avløpsanlegg større enn 50 pe (personekvivalenter) enten må være i kommunal eie eller organiseres som et andelslag eid av brukerne, det vil si som et samvirkeforetak etter samvirkelova.

Krav til godkjent avløpsløsning

Dersom en bygning har innlagt vann, er det krav om godkjent avløpsløsning. Alle former som for eksempel rør og slanger som fører vann på innsiden av vegg regnes som innlagt vann. Dette gjelder også vann fra for eksempel sisterner og tanker. Dersom du må bære vannet inn, regnes dette ikke som innlagt vann.

Det er 2 hovedalternativer for godkjent avløpsløsning:

Alternativ 1 – Tilknytning til kommunalt avløp

Avløpet føres i rør til kommunal avløpsledning og videre til renseanlegg. Mange steder kan det være aktuelt for enkeltbygninger å knytte seg et privat ledningsanlegg som igjen er tilknyttet kommunal avløpsledning.

Alternativ 2 – Separat avløpsløsning

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp, eksempelvis slamavskiller, minirenseanlegg og tett tank. Hvilken løsning som passer best for den bestemte bygningen er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Tilknytning av enkeltadresser

Ved tilknytning av enkeltadresser til kommunalt vann og/eller avløp (stikkledninger) skal det sendes sanitæranmeldelse til kommunen. Dette gjøres digitalt i GeoSak av rørlegger eller entreprenør.

Etter utført arbeid skal det sendes inn ferdigmelding i samme system.

Tilknytning av større anlegg

Der hvor det skal etableres et større privat vann- og/eller avløpsnett som igjen er tilknyttet kommunalt nett, må det søkes om byggetillatelse ved avdeling Byggesak da dette er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Ta kontakt med denne avdelingen.

Dersom et slikt anlegg skal overdras til kommunen etter ferdigstillelse, er det en rekke krav som må tilfredsstilles. Dette må avklares nærmere med kommunen før oppstart.

Utslippstillatelse for separat avløpsløsning

Dersom det ikke eksisterer kommunalt avløpsnett i et gitt område, kan det søkes om utslippstillatelse til separat avløpsløsning ved avdeling Byggesak. Dette gjøres digitalt via eget søknadsskjema.

Søk her

For mer informasjon om denne prosessen se Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Miljødirektoratet.

Spesielt for vann og avløp til hytter

Bestemmelser

Kommunestyret vedtok i møte 14. mars 2007, bestemmelser om vann og avløp til hytter. De viktigste punktene er 1-4:

1. Kommunens mål er å legge til rette for helhetlige vann- og avløpsløsninger i hyttefelt.

2. a) Kommunen engasjerer seg i VA-utbygging til hyttefelt bare når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger.

2. b) Kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt.

3. Det legges inn nødvendige bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område.

4. Planer i rapport "Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg", fra Infratech AS datert 15. september 2006 legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger.

Det er mange hyttefelt som allerede er tilknyttet kommunalt ledningsnett med basis i planene fra Infratech, men noen områder gjenstår. En forenklet oversikt for hytteområdene i Brunlanes og Tjølling finnes nedenfor. Det vises også til et stolpediagram som viser antall hytter tilknyttet kommunalt avløp over tid.

Helhetlige løsninger

Bestemmelsene innebærer at VA-utbyggingen skal skje på en helhetlig måte. Det er ønskelig å unngå at små grupper innen hver hyttefelt bygger sitt VA-nett uten at det blir tilrettelagt for hele feltet. Eksempel på dette kan være at noen hytteeiere nærmest eksisterende kommunalt nett bygger sitt nett med for små dimensjoner til at bakenforliggende hytter kan bruke samme ledninger. Dette kan medføre at andre hytter i feltet får en dyrere løsning enn nødvendig eller at tiltaket blir for dyrt til å kunne gjennomføres.

Alle utbyggere av VA-anlegg får krav om å lage en helhetlig plan for hele hyttefeltet/området med tanke på dimensjoner og muligheter/rettigheter for andre hytteeiere til senere å koble seg på.

Det er ikke et krav at store hytteområder må bygge ut VA-anlegg på samme tid. Utbyggingen av ledningsnettet kan skje etappevis og enkelthytter kan knytte seg til etter hvert. Kravet er at for eksempel ledningstraseer og dimensjoner må være slik at flest mulig hytter innen hvert område skal ha mulighet til å knytte seg til kommunalt VA-nett til lavest mulig kostnad.

Kart for hvert hytteområde

Det er utarbeidet hovedløsninger for større hytteområder i Brunlanes og noen i Tjølling. Kommunestyret har vedtatt at disse hovedløsningene skal legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger.

Kommentar til H002: Det er bestemt at vann og avløp for tiltaksområde M1 skal føres mot øst, ikke mot vest som Infratech sine planer tilsier.

Kontroll av avløp

Kommunen er kjent med at det finnes mange hytter som har avløpsanlegg som ikke holder mål etter dagens krav. Kommunen har en myndighetsrolle i forhold til kontroll av separate avløpsanlegg for hytter og boliger. Det blir gitt pålegg om utbedringer dersom det avdekkes forhold i strid med gjeldende krav.

Veiledning fra kommunen

Kommunestyret har vedtatt at kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt.

Kommunen ønsker at utbygging av vann- og avløpsanlegg i størst mulig grad blir organisert gjennom hyttevelforeninger eller andre sammenslutninger for hytteeiere. Kommunen vil veilede representanter for slike velforeninger eller sammenslutninger. Saksbehandlere i kommunen kan så langt det er mulig eventuelt også delta på informasjonsmøter som blir arrangert av de enkelte velforeninger eller sammenslutninger.

Kravet om at vann- og avløpsanlegg over 50 pe skal organiseres som et andelslag eid av brukerne er spesielt relevant for privat utbygging av VA i hytteområder, se generelle bestemmelser.

Kommunal overtagelse

Noen utbyggere av vann- og avløpsanlegg ønsker at kommunen skal overta anlegget etter at utbyggingen er ferdig. På denne måten vil man kunne sikre drift og vedlikehold av anlegget uten spesielt engasjement fra hytteeierne i området. For avløpsanlegg som bygges av private for kommunal overtakelse, kan det gis fradrag for innbetaling av merverdiavgift. Det setter imidlertid relativt strenge krav til hva som kommunen kan overta. Det skal i så fall foreligge avtale om overtakelse før arbeid igangsettes.

Her er noen av de viktigste momentene rundt kommunal overtagelse:

  • VA-anlegget må ha en teknisk standard som kreves for kommunale anlegg.
  • Atkomst til VA-anlegget (ledninger, kummer, pumpestasjoner, etc) må være mulig for større biler/maskiner.
  • Det må være tilknyttet minst 20 stk. hytter til VA-anlegget.
  • Anlegget skal overdras vederlagsfritt til kommunen.
  • Det skal være kontroll under byggeperioden.
  • Anlegget skal være gjennomgående (ikke blanding av eierskap).

Drift og vedlikehold

Ansvar for drift og vedlikehold av privat felles vann- og avløpsanlegg må være avklart. Når flere hytteeiere eier et vann- og avløpsanlegg sammen må det foreligge en avtale om ansvar og plikter for drift og vedlikehold. Dette vil sikre at det ikke oppstår tvil om hvem som skal bekoste utbedringer ved for eksempel brudd, tiltettinger i rør, osv. Avtaler om drift og vedlikehold må tinglyses på den enkelte eiendom. Ved eierskifte på hytter vil da avtalen automatisk bli overført til den nye eieren.

VA-anlegg på annen manns grunn

Dersom det skal føres VA-anlegg over annen manns grunn, må det lages avtale om dette. Slik avtale skal regulere rettigheter og plikter ved for eksempel oppgraving for reparasjoner eller fornyelse av anlegget.

Avtale om VA-anlegg på annen manns grunn må også tinglyses på de aktuelle eiendommene.

Kommunen som utbygger av VA-anlegg

Kommunestyret har vedtatt at kommunen bare skal delta i VA-utbygging i hyttefelt når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger.

Til toppen