Energibrønn - bergvarmeanlegg

Innhold

Det kreves ingen forhåndsgodkjennelse etter plan- og bygningsloven, verken for å bore etter grunnvann eller bore energibrønn fra egen tomt.

Dette må du passe på

Det er i prinsippet fritt frem for den enkelte grunneier å bore energibrønn. Det er allikevel en del ansvar som påhviler tiltakshaver.

  • Et vilkår er at tiltaket ikke medfører ulempe eller fare for omgivelsene.
  • Ved etablering av brønner av alle typer må tiltakshaver forsikre seg om at tiltaket ikke kommer i konflikt med annen infrastruktur som veitunneler, togtunneler, vann- og avløpsrør, innebygde elveløp, diverse strøm-, tele- og fjernvarmekabler, energibrønner osv.
  • Tiltakshaver må også forsikre seg om at tiltaket ikke er i strid med overordnede planer eller reguleringsplaner eller berører hensynssoner for for eksempel fremtidige traseer for veitunnel osv.
  • Husk at dersom boligen din er verneverdig e.l. gjelder det egne regler.
  • Installasjoner og eventuelt overbygg til brønner vil kunne være søknadspliktige konstruksjoner/anlegg.
  • Større anlegg med vannledninger til flere bygninger/fritidsbygninger kan i enkelte tilfeller være søknadspliktige konstruksjoner eller anlegg.

Rapportering

Ordningen med registrering av bora brønner forvaltes av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Borebrønner omfattes av rapporteringsplikt til NGU, jf. forskrift av 19. november 1996 nr. 1066 (forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser).

Håndtering av slam

En risikovurdering av et mulig utslipp i forhold til ytre miljø vurderes som viktig da det kan skade fisk og bunndyr. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å sikre at vassdrag og sjø ikke blir skadelidende av partikkelforurensning fra anleggsarbeidet. Tiltakshaver har plikt til å innrette seg slik at forurensning unngås.

Boreslam er næringsavfall og skal behandles som det. Om det også er å regne som farlig avfall avgjøres av f. eks. innhold av olje samt en vurdering av innholdet av enkelte aromatiske komponenter. Det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet i saker som omhandler utslipp fra anleggsvirksomhet.


En kommunal tillatelse til å slippe anleggsvann inn på det kommunale avløpsanlegget medfører ikke uten videre at dette ikke rammes av forurensningsloven. Dette må, der det er tvil fra tiltakshaver, avklares med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Påslipp av renset anleggsvann/boringsvann til kommunalt ledningsnett må i Larvik kommune avklares og godkjennes av Kommunalteknikk forvaltning. Det må søkes om påslippstillatelse til kommunalt ledningsnett og det må i denne dokumenteres at anleggsvannet er renset. Søknaden skal også vedlegges uttalelse fra fylkesmannen. Et påslipp av forurenset anleggsvann/boringsvann eller renset anleggsvann/boringsvann med høyt innhold av suspendert tørrstoff vil ikke aksepteres.

Til toppen