Avløpsvann

Innhold

Driftspersonellet på Lillevik har ansvar for pumpestasjoner, pumpeledninger og overløp, mens personellet på Kommunalteknikk, Øya har ansvar for ledningsnettet for øvrig

Vann som vi bruker når vi vasker oss, dusjer eller går på toalettet (spillvann) skal følge kretsløpet og føres tilbake til naturen igjen. Før naturen kan motta vannet og vi skal kunne bruke det om igjen, må det renses.

Definisjoner

Avløpsvann er en samlebetegnelse på ulike typer vann:

  • Spillvann er vann fra toalett, dusj, vasker, vaskemaskiner og innvendige sluk (kloakk)
  • Overvann er vann fra tak, dreneringer, gårdsplasser, veier, etc.
  • Vi kaller det også avløpsvann dersom spillvann og overvann er blandet sammen.

Avløp fra private og industri

Avløp fra private og industri i tettbebygde områder i Larvik renner vanligvis med selvfall gjennom kommunens ledningsnett til en avløpspumpestasjon, hvorfra det pumpes videre via flere pumpestasjoner til Lillevik renseanlegg.

Private septiktanker, slamavskillere og tette tanker tømmes av renovatør og kjøres med tankbil til Lillevik renseanlegg – hvor det i et lukket system pumpes inn i slambehandlingsanlegget.

Utfordringer

En utfordring er at mye av ledningsnettet er gammelt og ikke separert, det vil si at det også kommer regnvann inn i avløpssystemene – noe som øker vannmengdene betraktelig i regnværsperioder og ved snøsmelting.

Utbedringer

Kommunen arbeider kontinuerlig med å separere og forbedre ledningsnettet, et stort prosjekt i så måte var renovering av hele ledningsnettet på Langestrand – som var ferdig i 2008. Prosjekt med legging av nye ledninger for å overføre avløpet fra Ula og Kjerringvik til Lillevik ble gjennomført i 2011.

 

Til toppen