Snø og brøyting i Larvik

Innhold

Snøen laver ned og skaper utfordringer for transport og trafikk. Her er viktig informasjon om snø og brøyting i Larvik.

Det aller viktigste

Kjør forsiktig, beregn ekstra tid, og ta hensyn til hverandre.

Veier brøytes ved 6-8 cm snø 

Tidligere i år ble ny kommunalteknisk plan politisk behandlet og vedtatt. Vei og fortau skal brøytes når snødybden er 6-8cm - som er noe mer snø enn tidligere. Endringen gjøres av hensyn til miljø og økonomi, og standarden er lik for våre nabokommuner. Vi forsøker å brøyte (og strø) på dagtid.

Les mer i kommunalteknisk plan


Fri bredde på 3 meter i sentrums- og boliggater

En del sentrumsgater og boliggater er trange, og kantparkering kan gjøre gatene ufremkommelige for brøytemannskap. Det er nødvendig å ha en fri bredde på 3 meter. Er det mindre bredde, kan ikke bilen parkeres på vegkanten.

Brøytemannskapet har ordre om å ikke "presse seg fram'" i veger der parkerte kjøretøy gjør at det kan oppstå skader. I slike tilfeller vil vegene få en dårligere brøytestandard og fremkommeligheten for trafikantene vil reduseres.

Noe snø havner inn i private avkjørsler

Det er vanskelig å unngå at noe av snøen fra veien brøytet inn i private avkjørsler.

Vi har forståelse for at grunneiere kan tenke at dette er urettferdig. Samtidig må dette veies opp mot andre forhold og Vegloven stadfester at trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktigst.

Når du som tomteeier rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, skal snøen legges på egen grunn og ikke plasseres ut i vegbanen.

Da gir du et viktig bidrag til trafikksikkerhet og fremkommelighet i Larvik!

web_brøyting.jpg

Prioritering ved store mengder snøfall

  • Hovedveier utenfor boligfelt.
  • Fremkommerlighet for utrykningskjøretøy mellom bydeler og ulike boligområder.
  • Veier der det går kollektivtrafikk.
  • Institusjoner og skoler.
  • Øvrige veier og boligfelt.

Stikkveier med få adresser, og lite trafikkerte veier, prioriteres til sist.

Andrea Windolph Mtit6czots4 Unsplash

Bortkjøring av snø

Det har i mange år vært lagt til rette for at snø fra kommunale veier kjøres til Indre havn og tippes i sjøen.

Statsforvalteren er svært restriktiv med å gi tillatelse til dumping av snø i sjø og vassdrag, og oppfordrer til å opprette snødeponier som er plassert så langt unna sjø og vassdrag som mulig. Dette anbefales for å bidra til bedre kontroll med smeltevann, slam og søppel, samt hindre at miljøgifter havner på avveie.

Larvik kommune har som følge av krav fra Statsforvalter forsøkt å finne arealer hvor det kan være aktuelt å etablere et snødeponi på land. En rekke lokasjoner har blitt vurdert, men det har vist seg vanskelig å finne et egnet areal. 

Uten en egnet plass til snødeponi vil innbyggerne i Larvik kunne oppleve at det ligger mer snø langs veier, i gater og på fortau enn tidligere vintersesonger.

Ved større snøfall kan snø fra gater og fortau bli lagret på parkeringsplasser, i parker og andre offentlige arealer. Dette kan oppleves uhensiktsmessig for de som ønsker å benytte disse arealene, men det vil være nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet.

Kommunen fortsetter å vurdere areal som kan være egnet til snødeponi, og tar gjerne imot tips for arealer i nærhet til sentrumsområdene. Det er ønskelig med et forholdsvis stort areal på 10 000 m2 og oppover, men mindre arealer kan også være aktuelle. På grunn av nedslagsfeltet til Farris, vil områder i nord/vest for Larvik sentrum som regel utgå.

Ved større snøfall kan det bli nødvendig å kjøre vekk snø fra blant annet Larvik sentrum og Langestrand av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet for biler, busser, utrykningskjøretøy og myke trafikanter.

Til toppen