Setter av 30 måneder til stort Halsen-prosjekt

Innhold

De to hovedveiene rundt Østre Halsen barneskole, samt vann- og avløpsanlegget i området, vil gjennomgå store forandringer i årene som kommer. 

Østre Halsen Prosjekt 7
Dler Jaf (til venstre), Bodo Werner Havelberg og Tore Stafne på befaring i Halsegata.

– Vi vil etter beste evne gjennomføre prosjektet med minst mulig ulempe for de som bor her. Og så er det viktig å huske på at det kommer til å bli kjempeflott når alt er ferdig. Og ikke minst mer trafikksikkert langs skoleveien, sier virksomhetsleder i kommunalteknikk, Tore Stafne. 

Han står i Iver Hesselbergsvei sammen med prosjektleder Dler Jaf og avdelingsleder for prosjekt i kommunalteknikk, Bodo Werner Havelberg. 

Denne gata ligger mot Hølen og Saltbrygga, og det er her mye av arbeidene vil foregå det første året av prosjektet. Deretter står Halsegata, på motsatt side av barneskolen, for tur. 

Men det aller første som skjer finner sted ved pumpehuset på Hølen, som for øvrig er Larviks største pumpestasjon. 

 

Østre Halsen Prosjekt 6
En nytt tilbygg til pumpehuset er det første som skal bygges.

Én gate av gangen

Her skal det bygges en såkalt styringskum. Arbeidene med denne vil starte opp i løpet av våren. Styringskummen blir et tilleggsbygg til selve pumpestasjonen, som gjør det lettere for driftspersonell å styre de to hovedledningene som kommer inn her. 

I dag går både avløp og delvis overvann i samme ledning, og dette vil nå separeres.  

Parallelt med at ett arbeidslag bygger den nye styringskummen, vil et annet begynne å bygge ledninger oppover i Oterøyveien, videre inn i Iver Hesselbergsvei og helt bort til Gonveien. 

– Når alt dette er ferdig, og veien er asfaltert og åpen, begynner vi med Halsegata, sier Jaf. 

 

Østre Halsen Prosjekt
Her, i Iver Hesselbergsvei, kommer det fortau på begge sider av veien.

Planen er at adkomst til eiendommene og barneskolen så langt som mulig opprettholdes, eventuelt at man finner gode alternativer for parkering for de som i korte perioder mister adkomst. Halsegata vil være åpen mens arbeidene pågår i Iver Hesselbergsvei.  

Langvarig prosjekt

Arbeidene med styringskummen og Iver Hesselbergsvei anslås å ta rundt ett år. Det samme gjelder for Halsegata. 

– Dere har satt av 2,5 år til dette prosjektet. Hva skal skje det siste halvåret? 

– Vi skal asfaltere det siste laget, rydde opp, og så har vi gatebelysningen og alle skiltene. I hele området skal trafikkavviklingen bli annerledes, sier Jaf. 

Østre Halsen Prosjekt 2
Dler Jaf peker på stedet der den første rundkjøringen vil være.

Mer trafikksikkert

Det siste poenget er en vesentlig del av prosjektet:

I Iver Hesselbergsvei vil det komme fortau på begge sider av veien, mens det kun er fortau på den ene siden i dag. 

Det vil også lages to rundkjøringer i umiddelbar nærhet til barneskolen. 

– Den ene vil innebære at fortauet flyttes litt inn i skolegården, som igjen gjør at vi tar noe av basketbanen til skolen. 

– Den neste rundkjøringen bygger vi i neste kryss, ved Hølensgate, sier Jaf. 

– Det blir bedre enn slik det er nå. Det er behov for økt trafikksikkerhet rundt skolen, sier Stafne.

Den første rundkjøringen er tiltenkt bussene og bilene som bruker den nærmeste “avstigningsplassen” for skoleelevene, mens den andre er for bilene som slipper av barna i området mellom de to rundkjøringene.  

– I dag er trafikken her litt uoversiktlig. Vi ønsker at alle som kjører til skolen skal bruke Gonveien og deretter inn Iver Hesselbergsvei. For å gjøre det enkelt, lager vi da en rundkjøring, slik at de som slipper av barna kan snu her. Det samme gjelder aktivitetsbusser til for eksempel svømmehall, som snur og kjører ut på Gonveien igjen, i stedet for ut i Halsegata, sier Dler Jaf. 

 

Østre Halsen Prosjekt 3
I dette krysset kommer den andre rundkjøringen.

Veien blir ikke smalere enn i dag, men med fortau på begge sider kan den oppleves som smalere.  

– Det vil automatisk dempe farta, sier Tore Stafne. 

Halsegata strammes opp

Halsegata på andre siden av skolen er i skrøpelig forfatning, med flere humper, sår og sprekker i asfalten. 

 

– Denne gata har vært på asfaltplanen lenge, men er blitt utsatt på grunn av dette prosjektet. Halsegata skal strammes opp med høyt fortau og innsnevringer til ett kjørefelt på tre ulike steder. Det kommer til å bli en stor opprusting av området, sier Stafne. 

Beboere i området som blir direkte berørt av prosjektet, og som får pålegg om separering av avløpet, får eget brev. De som “kun” berøres trafikalt får ikke brev. 

Før oppstart vil kommunen også arrangere et allmøte for alle som ønsker mer informasjon.

Prosjektleder Jaf ønsker også å legge til rette for at innbyggere som ønsker en personlig prat om det som skjer i nærområdet deres skal få anledning til det. Det er planlagt et “åpent rom” ved byggeplassen, som skal bemannes til visse klokkeslett. 

 

Østre Halsen Prosjekt 9
Halsegata har i dag flere sår i asfalten, og mange steder et meget smalt fortau.

– Det er mange ulike prosesser her, og det blir store anleggsmaskiner, så det er naturlig at folk er interessert i hva som foregår. Dette skal jo vare i to og et halvt år, sier Jaf. 

Stort vann- og avløpsprosjekt

Han opplyser at prosjektet på Halsen er etappe nummer tre, kalt Bommestad/Hølen, av et større vann- og avløpsprosjekt i Larvik kommune. 

– Vi starter fra Bommestad og går helt ned til pumpestasjonen, som pumper videre til renseanlegget på Lillevik. Prosjektet startet i 2014. Vi har bygget etappe én, Torsvang. Vi har bygget etappe to, som var en stor pumpestasjon ved Faret. Etappe tre er denne. 

– Etappe fire bygger vi nå på Elveveien, etappe fem fra Gonveien og videre til Skreppestad er under prosjektering, og etappe seks er fra Skreppestad til Hegdal. Da er vi ferdige, sier Jaf. 

Østre Halsen Prosjekt 5
Her starter det nye fortauet inn i Iver Hesselbergsvei. Det vil strekke seg helt bort til Gonveien.
Til toppen