Om Se meg prosjektet og samhandlingsmodellen

Innhold

Informasjon om utvikling og implementering av samhandlingsmodellen Se meg.

Forskning og erfaring viser at for mange barn og unge med ulike utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene, som bidrar til brudd i oppfølgingen.

Larvik kommune har valgt å utvikle og implementere en samhandlingsmodell med utgangspunkt i den nasjonale BTI modellen. Med Se meg modellen skal vi kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen av utsatte barn og unge.

Det er et mål å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Se meg skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå skjevutvikling og redusere skade.

Hva er BTI?

BTI er en nasjonal samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester. BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

BTI-modellen tar utgangspunkt i ulike grader av bekymring for et barn, og viser ulike nivå for intervensjon og samarbeid rundt enkeltsaker. BTI-modellen beskriver arbeidsprosesser og samhandling mellom tjenestene, og viser veien fra bekymring til handling. BTI-modellen tar utgangspunkt i en modell-mal som tilpasses lokale forhold.

Web Modell

Prosjekt

Fra januar 2019 jobber en tverrfaglig prosjektgruppe med å utvikle en samhandlingsmodell og aktuelle verktøy tilpasset Larvik kommune. Arbeidet er forankret hos rådmannen, med kommunalsjef Oppvekst og kvalifisering som prosjekteier og virksomhetsledere fra både Kultur og oppvekst, Helse og omsorg, Verdiskaping og stedsutvikling og Tjenestedesign og kvalitetsutvikling i styringsgruppen.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge fra 0 til 25 år med behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.

Mål

Utsatte barn, unge og deres foreldre skal oppleve at de involveres tidlig ved bekymring eller undring knyttet til dem. Målet er at tjenestene skal arbeide helhetlig og koordinert uten brudd i oppfølgingen.

Til toppen