Om prosjektet SE MEG og BTI modellen

Innhold

Informasjon om prosjektet SE MEG og implementering av BTI modellen.

Forskning og erfaring viser at for mange barn og unge med ulike utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene, som bidrar til brudd i oppfølgingen.

Larvik kommune har valgt å implementere BTI modellen for å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen av utsatte barn og unge.

Det er et mål å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. BTI skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå skjevutvikling og redusere skade.

Hva er BTI?

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester. BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.
BTI-modellen tar utgangspunkt i ulike grader av bekymring for et barn, og viser ulike nivå for intervensjon og samarbeid rundt enkeltsaker. BTI-modellen beskriver arbeidsprosesser og samhandling mellom tjenestene, og viser veien fra bekymring til handling. BTI-modellen tar utgangspunkt i en modell-mal som tilpasses lokale forhold.

BTI modellen

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge fra 0 til 23 år med behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.

Mål

Utsatte barn, unge og deres foreldre skal oppleve at de involveres tidlig ved bekymring eller undring knyttet til dem. Målet er at tjenestene skal arbeide helhetlig og koordinert uten brudd i oppfølgingen.

Prosjekt

Fra januar 2019 jobber en tverrfaglig prosjektgruppe med å utvikle en BTI modell og aktuelle verktøy tilpasset Larvik kommune. Arbeidet er forankret hos rådmannen, med kommunalsjef Kultur og oppvekst som prosjekteier og virksomhetsledere fra både Kultur og oppvekst, Helse og omsorg og NAV er representert i styringsgruppen.

Prosjektgruppe BTI (fra venstre):

  • Jannicke Lille Haugen, Larvik Læringssenter
  • Heidi Skaug, Virksomhet Barnehage
  • Siren Sylta , Kultur og Idrett
  • Ingebjørg Anvik Johansen, Virksomhet psykisk helse og avhengighet
  • Hanne Jaerson , Barneverntjenesten
  • Christina Aares Moe, virksomhet Funksjonshemmede
  • Tone Langerud, Virksomhet skole
  • Anne Mari Styrvold, Helsetjenester og familiesenter
  • Christian Matre Illmann, Økonomi
  • Elin Fosse Stangeby, Tjenestedesign og kvalitetsutvikling
Til toppen