Logopedtjeneste for voksne

Innhold

Logopeder er spesialpedagoger med kompetanse på språk, språkoppbygging og vansker knyttet til dette.

Formål med tjenesten

Opptrening av nedsatt kommunikasjonsevne, Opplæringslova §4A2.

Målgruppe

Afasi

Slagrammede og personer med skader etter sykdom og ulykke kan få afasi når skaden rammer språkområdet i hjernen.
Afasi kan føre til vansker med å forstå tale, snakke, lese og skrive. Skade eller sykdom i hjernen kan også gi uttalevansker.

Stemmevansker

Stemmevansker kan føre til hes stemme, svak stemme eller at stemmen forsvinner.

Taleflytvansker

Stamming som kan være gjentakelser, forlengelser og/eller blokkeringer av lyder.
Løpsk tale kan være hurtig taletempo og/eller "uryddig" språk.

Artikulasjonsvansker eller uttalevanske

Artikulasjonsvansker er vansker med å si ord tydelig eller slik det forventes. Det kan være vanskelig å si enkelte språklyder eller munn, svelg og hals har nedsatt funksjon.

Henvisning 

Hvis du trenger hjelp til noe av det som er nevnt over kan du få det gjennom henvisning fra fastlegen din, nevrolog eller øre-, nese-, halsspesialist.

Hva koster det

Tilbudet er gratis og gis individuelt eller i gruppe.

Saksbehandling

Henvisningene behandles fortløpende. Du får svar senest innen 3 uker. Da vil du få en samtale med logopeden. Ditt behov vurderes og på bakgrunn av vurderingen, skriver du en søknad om timer (søknadsskjema).

Klageadgang

Informasjon om klageadgang finner du i vedtaket ditt.

Kommunen er ansvarlig for logopedtilbud som er hjemlet i enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er bare der behovet for logoped kommer av sykdom, skade eller lyte, og søkeren ikke har logopedhjelp som del av spesialundervisninga, at sakene skal sende til NAV HELFO. 

Kontakt

  • Ingeborg Kulseng Avd.leder/Undervisningsinspektør/Fagleder
Til toppen