Ulike veier til fagbrev

Innhold

Som lærling i Larvik kommune får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Vi kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger. Du får tett oppfølging og et godt og trygt læringsmiljø, og mulighet for jobb i etterkant av bestått fagprøve. I Larvik kommune finnes det flere veier til fagbrev. 

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker:

  • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).
  • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

Full opplæring i bedrift

Dette er en yrkesfaglig vei til fag- eller svennebrev for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det kan for eksempel være deg som vil begynne som lærling rett etter ungdomsskolen og: 

  • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider.
  • har et fag- eller svennebrev fra før, og ønsker et til.
  • av andre grunner har mistet retten til videregående opplæring og dermed ikke blir prioritert til skoleplass.

Hvordan fungerer ordningen

0+4 står for fire års læretid, altså opplæring i bedrift, og null år på skole. Du må i tillegg ta fag, men det er lærebedriften som har ansvar for opplæringen din. Det vil si at det er bedriften, og ikke fylkeskommunen, som har ansvar for at du får teoriopplæringen du skal ha. I tillegg gjelder følgende:

  • Ingen aldersgrense.
  • Fire års læretid, og du tar fag på skolen samtidig.
  • Du må selv finne en bedrift som er godkjent lærebedrift i faget, og som ønsker å gi deg opplæring.

Selv om ordningen ikke har noen aldersgrense og du kan gå rett ut i læretid etter ungdomsskolen, er det få som gjør det etter tiende trinn. Derimot er det mange som tegner lærekontrakt etter 0+4-ordningen etter Vg3 studieforberedende.

Når du har fått læreplass må du huske å sende inn bekreftelse på avtale om læreplass. Dette gjør du enten til inntakskontoret eller til fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ikke alle fylker tilbyr dette, og tilbudet vil også variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du må derfor sjekke om dette er mulig for deg.

Målgruppen

Voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.
Du trenger ett års praksis i faget for å kunne bruke ordningen. Dette vil som hovedregel si ett års fulltidsstilling. Da søker du om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven.
Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.

 

Til toppen