MIKS

Innhold

MIKS står for Muligheter, Integrering, Kultur, Språk.

Hva slags kurs er MIKS

 • Forberedende kurs til helsefaglig utdanning for minoritetsspråklige
 • Språklig og praktisk basisopplæring for arbeid i omsorgstjenesten
 • Kurset har særskilt fokus på interkulturell kommunikasjon og kulturforståelse for både kursdeltakere og personalet i praksisavdelingene

Varighet

Kurset er i utgangspunktet et ettårig heltidsløp med oppstart 2 ganger årlig.

Målgruppe

Minoritetsspråklige 

 • som ønsker å ta helsefaglig utdanning, evt. har behov for avklaring
 • med helse-/ sosialfaglig utdanning fra hjemlandet med behov for språklig og/ eller praktisk kvalifisering/ rekvalifisering av medbrakt kompetanse
 • som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å jobbe i omsorgstjenesten, evt. med behov for avklaring av videre løp
 • ansatte med behov for å øke funksjonelt språk

Inntak og søknadsfrister

Hovedinntak 1 gang pr. år, med oppstart i august. Muligheter for supplerende inntak. Søknadsfrist hovedinntak 1. juni. Andre henvendelser behandles fortløpende

Forhåndskunnskaper

Deltakere bør være på A2 nivå eller høyere i norsk, med bestått norskprøve muntlig, helst også skriftlig. Unntak fra dette vil bli vurdert individuelt
Det er en fordel å ha noe datakunnskaper da en del av læringen vil foregå digitalt. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Andre inntakskriterier

Deltakere må

 • ha fylt 18 år
 • ha oppholdstillatelse avklart
 • kunne gi nødvendig hjelp og bistand til begge kjønn og tilberede og servere mat iht. det som er aktuelt for den enkeltes

Mål med kurset

 • Kvalifisering av minoritetsspråklige til helsefaglig utdanning
 • Bistå helse-/ sosialfaglig personell med utdanning fra hjemlandet så de kommer i arbeid som sykepleiere, helsefagarbeidere eller annet relevant arbeid iht. utdanning (f.eks. sosialpedagog, miljøterapeut etc.)
 • Gi minoritetsspråklige som står utenfor arbeidslivet språklig og praktisk basiskompetanse og øke funksjonelt språk for arbeid i helse- og omsorgssektoren og dermed økt «employability»
 • Gi flerkulturelle arbeidsplasser nødvendig kompetanse for å øke gjensidig forståelse i kommunikasjon og samhandling
 • Sikre pasienter/ beboere/ brukere gode helse- og omsorgstjenester
 • Styrket integrering

Kursinnhold

 • Undervisning i arbeidsspråk (m/ fokus på å øke funksjonelt språk), arbeidslivskunnskap, aktuelt lovverk etc., hygiene, ernæring, virkninger og hjelpetiltak v/ sykdommer hos eldre og v/ funksjonshemminger, omsorg ved livets slutt, etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Individuelt tilpasset praksisopplæring m/ veiledning av fadder – foregår i avdelinger i helse- og omsorgstjenestene
 • Undervisning i særskilte temaer for å øke gjensidig forståelse i kommunikasjon og samhandling i flerkulturelle arbeidsfellesskap. Gjennomføres hovedsakelig som egne temasamlinger der både kursdeltakerne og personalet i praksisavdelingene deltar

Gjennomføring av kurset

 • Klasseromsundervisning
 • I undervisningen brukes også digitalt læringsverktøy
 • Gruppe- og plenumssamtaler/diskusjoner
 • Etikkrefleksjon
 • Temaene i undervisningen følges opp videre i praksisfeltet og drøftes og følges opp på skolen i etterkant igjen
 • Oppfølging og veiledning i praksisfeltet av en fadder (ansatt i praksisavd.) og av kurslærer

Praksisplasser og arbeidsoppgaver

 • Sykehjem og hjemmetjeneste, psykisk helse, arbeid- og omsorg for funksjonshemmede, renhold og vaskeri
 • Hjelp, bistand, pleie og oppfølging i alle dagliglivets aktiviteter
 • Miljøassistent (renhold og kjøkkenoppgaver i sykehjemsavdeling eller rehabilteringssenter)

For avdelingene som stiller med praksisplasser

 • Hver avdeling stiller med en fadder til hver deltaker. Fadderens oppgave er å være hovedansvarlig for den praktiske opplæringen, språkhjelper, støtte og brobygger.
 • Eget opplegg for fadderne (undervisning, erfaringsutveksling, veiledning og oppfølging på egne samlinger og i avdelingen).
 • Ledersamlinger med undervisning i ulike temaer relatert til ledelse av flerkulturelle personalgrupper, erfaringsutveksling og refleksjon.

Kontakt

Til toppen