Skoleskyss

Innhold

Informasjon om hvem som har rett på skoleskyss i 1. til 10. trinn.

Rett til skoleskyss

Elevene i grunnskolen får gratis skoleskyss når gangavstanden mellom hjemmet og skolen er minst 2 km for elever i 1. trinn og minst 4 km for elever i 2. til 10. trinn.
Gratis skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. 

Kommunen kan dessuten innvilge skyss på kortere avstander for elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Funksjonshemmede elever kan få skyss uavhengig av avstanden når forholdene etter sakkyndig vurdering gjør det nødvendig. Dette gjelder også elever som er midlertidig skadde eller syke. 

Slik søker du

Foreldre må fylles ut skjema "Søknad om skoleskyss". 

Søknad om skoleskyss Helseerklæring for søknad om skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.

Det er skolene som søker om tilrettelagt skoleskyss på vegne av elevene.

Betaling

Kommunen dekker normalt ikke merutgiftene til skyss for elever som velger å gå på en annen skole enn nærskolen.

Kommunen betaler ikke for skyss til og fra SFO. 

Klage

Klager på avgjørelser om rett til skoleskyss i grunnskolen sendes til skolen eller kommunens skolekontor. Klager som ikke blir tatt til følge, avgjøres av Fylkesmannen.

Kontakt

For spørsmål om skoleskyss kan du kontakte skolen eleven tilhører.

Til toppen