Skoleskyss

Innhold

Elever får gratis skoleskyss når gangavstanden mellom hjemmet og skolen er minst to kilometer for elever i 1. trinn, og minst fire kilometer for elever i 2.–10. trinn. Du må sende inn søknad om skoleskyss.

Skoleskyss til/fra SFO

Elever har ikke rett på skoleskyss til og fra SFO.

Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei

Du kan søke om skoleskyss på kortere avstander for elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

All ferdsel på/langs trafikkert vei innebærer en risiko. Barn som oppholder seg i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare, og det kan ofte være vanskelig for barn å forholde seg til trafikk. Lovverket krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige for at skoleveien skal utløse rett til skoleskyss. For å få rett til gratis skyss må det foreligge en «særlig risiko». Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig. Tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholdene på veien og forhold knyttet til den enkelte elev er viktige når skoleveien skal vurderes. Er fremkommeligheten ekstra vanskelig om vinteren, kan eleven få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren. 

Skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade/sykdom

Har barnet nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skade eller sykdom, kan barnet ha rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem.

Når funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen gir behov for det kan eleven også ha rett til skyss til og fra SFO. 

Du må legge helseerklæring inn som vedlegg til søknad om skoleskyss. 

Delt bosted

Elever som har foreldre som ikke bor sammen, og eleven bor hos begge foreldrene, har som hovedregel rett til skyss til og fra begge foreldrenes hjem. Elevens opphold hos hver av foreldrene må være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning og ikke enkeltbesøk.  

Du må legge skjema for delt bosted inn som vedlegg til søknad om skoleskyss.  

Elever som ikke går på nærskolen

Når elever bytter skole etter fritt skolevalg og har behov for skoleskyss, må foreldrene som hovedregel betale for transporten. 

Eleven får skoleskyss bare hvis eleven ville hatt rett på skoleskyss til nærskolen. 

Søknad

Klage

Klage på vedtak om skoleskyss sendes til den som har skrevet vedtaket, enten skolen/kommunen eller Vestfold fylkeskommune. 

Kontakt

Har du spørsmål om skoleskyss kan du kontakte skolen.

Lover og retningslinjer

Til toppen