Bedre tverrfaglig innsats i Larvik kommune

Med implementering av modell for bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen) skal vi bidra til at barn og unge og familiene deres skal få nødvendig hjelp og støtte ved å sette i gang tiltak så tidlig som mulig.  Målgruppen er barn og unge fra 0 til 23 år med behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. Utsatte barn, unge og deres foreldre skal oppleve at de involveres tidlig ved bekymring eller undring knyttet til dem. Målet er at tjenestene skal arbeide helhetlig og koordinert uten brudd i oppfølgingen.

Fra januar 2019 jobber en tverrfaglig prosjektgruppe med å utvikle en BTI modell og aktuelle verktøy tilpasset Larvik kommune. Arbeidet er forankret hos rådmannen, med kommunalsjef Kultur og oppvekst som prosjekteier og virksomhetsledere fra både Kultur og oppvekst, Helse og omsorg og NAV er representert i styringsgruppen.

Til toppen