Tilbud til elever med stort læringspotensiale i realfag

Innhold

Larvik kommune tilbyr nå talentprogram for elever fra 8. trinn til VG2 ved skoleåret 23/24. Informasjonsmøte om tilbudet tirsdag 29.august!

Elever som presterer på høyt nivå/ med stort læringspotensial har ofte en mer utfordrende skolehverdag enn det man kanskje skulle tro.

Talentsenteret for realfag etabler nå talentsenter i samarbeid med grunnskolen i Larvik og Thor Heyerdahl Videregående skole

Talentsenteret i realfag tar utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. 

Deltakere vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design. Tverrfaglighet er en sentral del av programmet og vil utfordre deltakerne på etisk og bærekraftig teknologiutvikling, bruk av teknologi og historiske betydninger av realfagene vi i dag lærer på skolen.

De vil bli faglig utfordret på et høyere nivå enn de er vant til, med fokus på praktisk bruk av tung realfaglig teori.

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte for foresatte.

Hvem, hvorfor og hvordan?

Etableringen av talentsenter i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015.

Talentsenteret er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen (i år fra 8. trinn i Larvik kommune), og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.

En møteplass for elever

Talentsenteret er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. 

Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Opplæringen ved talentsentrene er forankret i gjeldende læreplaner og er gratis, herunder også transport og læremidler. Tilbudet betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Dette er en del av opplæringen og det vil ikke føres fravær på skolen når elevene deltar.

Talentsentrene gir et tilbud til elever både i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Undervisning

Undervisningen foregår i skoletiden på Thor Heyerdahl Videregående skole. Det er fire samlinger i løpet av skoleåret, og hver samling er på 2-3 dager. Gruppene settes sammen etter alderstrinn. Dato for samlingene vil bli sendt ut sammen med informasjon om opptaket.

Elever som får plass på talentsenteret, vil være borte fra ordinær undervisning enkelte dager. For disse elevene må rektor i grunnskolen, i samarbeid med elev og foresatte, lage en avtale om omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for eleven.

Søknad om deltagelse

Søknad til Talentsenter i realfag skjer i samarbeid med skolen. Søknaden må inneholde søknad fra foresatt/elev og fra lærer. Uten godkjenning av deltakelse fra skolen kan ikke eleven delta.

Søknaden skal inneholde et lærerskjema, et foreldreskjema og et elevskjema. Alle skjemaene må sendes inn før søknaden blir behandlet. 

Søknadsportalen åpnes 6. september og stenges 6. oktober. 

Vi arrangerer informasjonsmøte tirsdag 29. august 2023 kl.17.00.

Til toppen