Nye læreplaner = endringer i skolen

Innhold

Innholdet i de nye læreplanene ble presentert i dag og Larvikskolen forbereder seg nå til å jobbe på nye måter fra skoleåret 2020/2021. Blant annet vil den tradisjonelle timeplanen fornyes og i perioder bli erstattet av tverrfaglige tema med anledning til fordypning.

Ny overordnet del

Den overordnede delen i læreplanene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2017. Denne gir retning for hvilke verdier og prinsipper elevens læring og utvikling skal bygges på.

Det skal jobbes annerledes når nye læreplaner innføres fra neste høst. Mer dybdelæring og tverrfaglig jobbing er viktige stikkord. i dette ligger forventninger til både elev- og lærerrollen fornyes i ny overordnet del.

I den overordnede delen er det bestemt at tre tverrfaglige temaer skal prioriteres:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

Nye planer i fagene

Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål. De forteller hva som skal læres i ulike fag og på ulike klassetrinn, og hvilke kompetansemål som skal oppnås. Det er kunnskapsdepartementet som fastsetter læreplanene og innholdet i disse er ventet nå i november.
Alt om de nye læreplanene

Hva blir nytt?

Det elevene lærer skal i større grad være relevant for dem og takt med tiden. Elevene skal utvikle ferdigheter i å være reflekterte, kritiske, utforskende og kreative i skolen. Det at elevene skal lære å lære vektlegges enda sterkere.

De nye læreplanene legger opp til mer dybdelæring. Det blir færre kompetansemål og elevene får jobbet lenger med undervisningsopplegg der flere fag inngår. Det tverrfaglige arbeidet betyr at man må jobbe annerledes enn i dag og samfunnsaktuelle temaer skal prioriteres i fag.

Lærere vil i større grad jobbe på tvers og elevene skal oppleve bedre sammenheng i og mellom fagene. Alt dette skal gjøre læring mer motiverende og aktuelt for elevene.

Skolene forbereder seg

I Larvik har skolenes ledergrupper i felleskap på tvers av skoler, forberedt seg i den nye overordnede delen i hele 2019. Ledergruppene har hatt regi på skolebasert kompetanseutvikling for hele personalet på alle skoler. Nye prinsipper for skolens praksis vil merkes ved at lærere prøver ut sine nye undervisningsopplegg i klasserommet. Dette utviklingsarbeidet vil fortsette i 2020

Når nå innholdet i læreplanene blir presentert fra departementet, kommer de sammen med en ny digital visning av læreplanverket med integrerte støtteressurser. For lærerne skal det bli enklere å se sammenhenger i læreplanverket, og å planlegge opplæring både i og på tvers av fag i samarbeid med sine kollegaer på skolene. Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.

Alle vi som arbeider i virksomhet skole må sammen sørge for at skolens praksis skal bli i samsvar med hele læreplanverket når vi forbereder oss videre sammen våren 2020.

Og sist: Tettere på elevens læring og trivsel er et motto vi tar med videre i Larvikskolen.

Til toppen