Foreldreundersøkelse i Larvikskolen høsten 2023

Innhold

Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 8.11. - 20.12.23. Foreldre vil motta en SMS med en lenke til å svare på undersøkelsen.

Formålet med foreldreundersøkelsen

Hovedutvalget for Oppvekst og kvalifisering (HOK) har vedtatt å gjennomføre Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Målet med undersøkelsen er at hjem og skole i samarbeid skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Undersøkelsen består av spørsmål som handler om skolemiljø.

  • Dere vil motta en SMS fra skolen med lenke til undersøkelsen.
  • Det er den som er registrert som hovedforesatt i Visma som vil motta SMS.
  • Foreldre/foresatte må svare en gang pr barn.
  • Foreldre/foresatte må svare sammen for hvert barn.
  • Foreldreundersøkelsen gjennomføres anonymt og personvern er ivaretatt.

SMS med link til undersøkelsen

Vi sender ut SMS med informasjon og link til undersøkelsen. 

Om alle svarer for sitt barn så vil vi samlet for Larvikskolen få 5 264 svar. Det gir oss et godt utgangspunkt til å arbeid videre med resultatene.

Svarene fra undersøkelsen følges opp på hver skole i løpet av januar 2024, og vil bli behandlet i SU, SMU og FAU.

Takk for at du tar deg tid til å svare!

Inkedmessages 0 (1) LI

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at dine kontaktopplysninger og dine svar behandles i tråd med personvernregelverket. Vår databehandler Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen for  utdanningsdirektoratet, og de må følge samme regelverk.

Når du svarer, oppgir du ikke navn og det er heller ikke knyttet personnummer til svarene dine. Det er derfor vanskelig å finne ut hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har  utdanningsdirektoratet svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som
gjør det mulig å gjenkjenne dine svar. Svarene oppbevares så lenge det er nødvendig.

I de tilfeller Utdanningsdirektoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må underskrive en taushetserklæring. 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Når du svarer på Foreldreundersøkelsen i skolen, samtykker du til deltagelse i undersøkelsen og til at svarene dine kan brukes til analyse og utvikling av skole- og læringsmiljøet. Det rettslige grunnlaget for dette er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a.

Du kan trekke samtykket ditt fram til gjennomføringsperioden for undersøkelsen er over. Å trekke tilbake samtykket påvirker ikke lovligheten av allerede utførte behandlinger. Når gjennomføringsperioden er over, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken din og det du har svart. Dette innebærer at du ikke kan trekke ditt samtykke, kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene dine ikke lenger kan knyttes direkte til deg.

Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven §§ 8 og 9 er det supplerende nasjonale rettsgrunnlaget.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet. Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvern
kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på: personvernombud@udir.no.

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Foreldreundersøkelsen i skolen. Du finner mer informasjon på: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

Andre språk

Til toppen