Elevundersøkelsen Spekter

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø og vi jobber med dette kontinuerlig i Larvikskolen. Tilbakemeldinger fra elever og foresatte viser at ikke alle har en god skolehverdag. Vi greier ikke i stor nok grad å avdekke den mobbingen som skjer, vi må bli bedre. Skolene bruker flere metoder for å få til dette, bla Spekter som er en ikke-anonym spørreundersøkelse.

Spekter (1)

Bruken av Spekter gjør oss i stand til å bli bedre på å avdekke mobbing, slik at vi kan følge opp mobbesakene med riktig og gode tiltak. Spekter avdekker også trivselsfaktorer som er viktig i det forebyggende arbeidet med å styrke skolemiljø.
Spekter er utviklet ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger og vi skal i høst ta i bruk en ny versjon.

Den forebyggende versjonen skal benyttes fra 3.-10. trinn og gjennomføres første gang før høstferien. Den undersøkende versjonen skal benyttes når det er mistanke om at en eller flere elever ikke har et trygt og godt læringsmiljø. Den forebyggende versjonen vil brukes jevnlig på skolene for å følge med på utviklingen av skolemiljø.
I den forebyggende versjonen er det ikke stilt spørsmål om negative relasjoner der elever blir navngitt, jf. opplæringsloven.
Hvis skolen avdekker at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringsloven §9A-4 til å sette inn tiltak. Skolen vil følge opp med samtale med elev(er) og ta kontakt med foresatte.

Alle opplysningene elevene gir i Spekter er kun synlige for kontaktlæreren og skolens ledelse. Ingen andre elever, lærere eller foresatte får direkte innsyn i de svarene elevene gir.

Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

  • 1. og 2. klasse skal bruke en annen undersøkelse for å kartlegge trivsel og mobbing.
  • 5.- 10. trinn vil fortsatt gjennomføre elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet i tillegg.
Til toppen