Innvandrerråd

Innhold

Innvandrerrådet har 7 medlemmer og 7 varamedlemmer.

Hva er innvandrerrådet?

Innvandrerrådet har en rådgivende rolle for innbyggere, administrasjon og det politiske miljøet. Medlemmene i innvandrerrådet er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å presentere innvandrerne i Larvik kommune og har rett til å uttale seg i saker som berører dem.

Innvandrerråd 2024

Hva gjør rådet?

Rådet møtes i forkant av møtene i kommunestyret. Rådet behandler politiske saker som berører personer med innvandrerbakgrunn i Larvik.

Rådets medlemmer kan også drøfte saker som de selv opplever som viktige og aktuelle. Det rådet blir enig om skrives i møteprotokollen. Når sakene skal behandles videre i utvalg, formannskapet, kommunestyret, så kan medlemmene der lese hva innvandrerrådet har blitt enig om i de forskjellige sakene. På denne måten kan innvandrerrådet være med å påvirke politiske avgjørelser i Larvik.

Alle rådets møter er åpne for publikum. Ved digitale møter legges det ut opptak på kommunens nettside i etterkant av møtene.

Hvem sitter i innvandrerrådet?

Innvandrerrådet har 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Medlemmene er nominert fra ulike innvandrermiljøer og fra de politiske partiene. Alle medlemmene er oppnevnt i kommunestyret, og sitter i rådet gjennom hele kommunestyreperioden på 4 år. Varamedlemmene innkalles ved forfall og behov.

For å sikre tett dialog med kommunen og at rådets medlemmer får relevante saker til behandling har kommunedirektøren en representant tilstede på møtene.

Kommunedirektørens representant forbereder møtene og fører protokoll i etterkant.

Kontakt

Til toppen