Mål for kommunedelplan for naturmangfold

Innhold

Planen skal fungere som et verktøy for bedre å kunne ivareta det biologiske mangfoldet i kommunale planer og enkeltsaker.

Planen vil være en sammenstilling av eksisterende natur- og arts kartlegginger, samt et handlingsprogram som fastsetter hvilke nye kartlegginger som bør gjennomføres. I tillegg vil planen gi føringer for hvilke naturområder som er så viktige at de ikke skal utbygges. Planen vil gi et kunnskapsløft om naturen og artsmangfoldet Larvik kommune har.

Planens formål

  • Fastsette hvilke nasjonale og lokalt viktige naturområder som det er viktig å ta vare på for å sikre naturområder, rekreasjonsområder, naturmangfoldet og arter i Larvik kommune
  • Forankre hvordan hensynet til naturmangfoldet skal ivaretas ved plan- og byggesaker, andre utbyggingsprosjekter i kommunen og annen myndighetsutøvelse og eiendomsforvaltning i Larvik kommune
  • Etablere et godt kunnskapsgrunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel
  • Få økt kompetanse om hva slags naturmangfoldverdier som finnes i Larvik kommune
  • Skape eierskap og bedre forankring til naturmangfoldet i kommunen
  • Sette fokus på naturen og gi offentlig forvaltning, næringslivet, grunneiere og andre et bedre verktøy til å ta vare på naturen
  • Samle informasjon om naturmangfold og arter i Larvik kommune, for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig

Planavgrensning

Planen skal gjelde for hele kommunen med sjøareal, da målet er å gi en så helhetlig oversikt som mulig over naturmangfoldet.

I løpet av planperioden vil kartlegginger prioriteres i områder med et forventet utbyggingspress. Dette har sammenheng med at det er disse områdene som er mest truet av arealendringer.

På bakgrunn av dette er hovedfokus i planen på arealene syd for E18, samt de prioriterte tettstedene som ligger oppover i Lågen; Kvelde og Svarstad. Hvor mye og hva som kartlegges i planperioden vil avhenge av størrelsen på økonomiske tilskudd og midler, samt hva som kartlegges av Statsforvalteren i 2023/2024.

Hensikten med denne planavgrensningen er å sammenstille og hente inn så mye kunnskap som mulig slik at kommunen tar best mulig vare på naturmangfoldet i sin myndighets- og forvaltningsrolle.

Til toppen