Meddommer

Innhold

Larvik kommune administrerer og velger ut meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer. Du kan søke om å bli meddommer.

Meddommere (lekdommere) er vanlige kvinner og menn som sammen med fagdommere med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. 

Meddommere spiller en sentral rolle i vårt rettssystem, og det er en viktig og engasjerende samfunnstjeneste. 

Kommunestyret skal også velge jordskiftemeddommere til jordskifteretten og foreslå skjønnsmedlemmer. 

Personer som velges enten til meddommere til tingretten eller lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten kan også velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn. 

Oppgaver

Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre lekdommere vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Meddommer Larvik tingrett

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer. 

Meddommer i Agder lagmannsrett

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker. 

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene, som har en strafferamme på over seks års fengsel. 

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmennene kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten), som er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønnsmennene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antall fagdommere. 

Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn, jfr. skjønnsloven § 14. Dette gjelder særlig kompetanse innen mekanisk, jord- og skogbruk og bygg- og anlegg.

Skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden starter. 

Jordskiftemeddommere

Jordskiftemeddommere er lekfolk som har kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene, jfr. jordskiftelovens § 8. Jordskiftemeddommere deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng. 

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. 

Hvem kan velges?

Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 

I tillegg må vedkommende: 

 • Være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 
 • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender.
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i rikte de tre siste år før valgdagen. 

Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

 • Stortingets representanter og vararepresentanter 
 • Statsrådens medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor
 • Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet
 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre
 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

 • Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år. 
 • Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65. 
 • Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig. 
 • Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig. 
 • Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen. 
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

Allerede valgt?

Dersom du er valgt for inneværende periode oppfordrer vi deg til å melde din interesse for å påta deg denne viktige samfunnsoppgaven også i neste periode. Vil du være med videre, må du velges på nytt og derfor fylle ut vedlagt søknadsskjema. 

Slik søker du

Dersom du ønsker å melde din interesse ber vi deg benytte vårt elektroniske skjema "Meddommer". Ved behov for hjelp til å fylle ut søknaden, er du hjertelig velkommen til Larvik kommunes servicetorg som kan veilede med utfylling av skjemaet. 

Søk om å bli meddommer

Viderebehandling av søknad

Etter at vi har kontrollert at kriteriene i domstolloven er oppfylt, og innhentet vandelsattest, legges det ut en liste over foreslåtte kandidater i Larvik kommunes servicetorg til offentlig ettersyn. Dersom det ikke er nok som melder sin interesse vil valgkomiteen foreslå andre navn slik at det er 120 av hvert kjønn til den foreslåtte listen. De som står på listen må ta kontakt innen 14 dager etter at den er offentliggjort dersom de ikke ønsker å være meddommer. Kommunestyret foretar valget i juni 2016. Du vil få en skriftlig bekreftelse på om du er valgt til vervet. 

Til toppen