Innbyggerforslag

Innhold

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 39a. Ordningen gir innbyggerne i Larvik rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.

Ved innbyggerforslag iht. kommuneloven § 39a tilstrebes det at dette tas opp til behandling i løpet av 3 måneder, således raskere enn den lovbestemte frist på 6 måneder

Krav til et innbyggerforslag

Minst 200 av de som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Larvik.

Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva en ønsker at kommunestyret skal debattere og ta stilling til. Det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det framgå hvem som er forslagsstiller, samt navn og adresse på kontaktperson.

Elektronisk innbyggerforslag 

Det er ingen begrensninger på hvilke medier som kan brukes til å fremme elektroniske innbyggerforslag, så lenge de formelle kravene oppfylles. Dersom en benytter sosiale media eller elektroniske underskriftskampanjer er det svært viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme, dette for å kunne bekrefte at alle de som har signert er innbyggere i Larvik.

Larvik kommune anbefaler at elektroniske innbyggerforslag fremmes gjennom nettsiden minsak.no

Send inn forslag
Til toppen