Om høringer

Innhold

Informasjon om hvordan en høring foregår og hvordan du kan sende en uttalelse.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28. I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Slik foregår en høring

Forarbeid

Saken utredes og forslag legges ut på høring.

Utsendelse

Varsel om høringen kan du lese på nettisdene til Larvik kommune og i Østlandsposten, evt andre lokale aviser. Det informeres om at høringen skjer både manuelt og elektronisk med oppfordring om å bruke e-hørings alternativet. Konsekvent publisering av høringsdokumenter på internet. Papirutgaver legges ut på Servicetorget og på biblioteket. Prosessene gjennomføres parallelt.

Høringsperiode

Du kan gi din elektroniske høringsuttalelse når du har godtatt Larvik kommunes nettregler. Du vil motta kvittering på at høringsuttalelse er mottatt. Alternativt kan du gi din høringsuttalelse manuelt. Både elektroniske og manuelle høringsuttalelser blir publisert på Internett. Alle høringsuttalelser blir post og journalført.

Oppfølging av høringsuttalelser

Når høringsfristen er utgått, lages det et sammendrag av høringsuttalelsene som tas inn i saksutredningen. De er da med i grunnlaget for rådmannens forslag til vedtak. For ikke lovpålagte høringer kan en alternativ framgangsmåte være at det lages en oppsummering.

Publisering av vedtak/klageadgang

Publisering av vedtak/klageadgang evt oppsummering på nettsidene og i lokalavisa/aviser.

Målgrupper

Det finnes to ulike typer høringer med ulike målgrupper.

Lovpålagte høringer

I høringsbrevet opplyses det spesielt om hvem som er formelle høringsinstanser/berørte parter.

Ikke- lovpålagte høringer

Høringen er i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter, kan oppfordres til å delta.

Sende en uttalelse

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse.

  • Skriv kort og rett fram.
  • Unngå byråkratisk ordbruk.
  • Skriv forslag til konkrete endringer.
  • Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
  • Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
  • Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Høringsuttalelsen din gir du ved å gå direkte inn i den aktuelle saken.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Klagen sendes
Larvik kommune v/ Areal og teknikk
Postboks 2020
3255 LARVIK

(jfr. Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forvaltningslovens § 32)

Til toppen