Offentlig ettersyn - Larvik kommunes planstrategi 2021-2024

Frist for innsendelse av merknader er 28. februar 2021.

Forslag til planstrategi for perioden 2021-2024 var til første behandling i kommunestyret 16. desember 2020. Endelig behandling er ventet i 24. mars 2021.

Dokumentet beskriver hovedutfordringer kommunen står overfor, og viser til globale, nasjonale og regionale utfordringer og forventninger. FNs bærekraftsmål legger rammer for kommunens samfunnsmål, og planoppgavene som foreslås er forankret i nylig vedtatt kommuneplan med handlings- og arealdel.

Merknader til planstrategien sendes elektronisk til postmottak@larvik.kommune.no merket arkivsak 20/11284. Frist for tilbakemelding er 28. februar 2021.

Kommunedirektøren ønsker å gjøre kjent eventuelle merknader ved endelig behandling i kommunestyret.

Melding om offentlig ettersyn offentliggjøres også ved annonsering i lokalavisa Østlands-Posten.

Til toppen