Høring - Yttersøveien 21 gbnr 2005/1 og 2005/761

Frist for uttalelse: 14. februar 2020

Detaljert reguleringsplan for Yttersøveien 21 gbnr 2005/1 og 2005/761 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 10.12.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/23358 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen