Høring - Vestre Fjellheim, Storefjellhagen og Yttersøveien 1, flytting av UNO X

Frist for innsendelse av merknader: 3. september 2021

ArkivsakID 19/3395 Detaljert reguleringsplan for Vestre Fjellheim, gbnr. 2005/178,266 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

ArkivsakID 18/1117 Detaljert reguleringsplan for Storefjellhagen, gbnr. 3020/886m 888 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

ArkivsakID 21/3266 Reguleringsendring for del av Yttersøveien 1, flytting av UNO X, gbnr. 2005/1054 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 22.06.2021 forslag til reguleringsplan for ovennevnte områder med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader ArkivsakID 19/3395 Send merknader ArkivsakID 18/1117 Send merknader ArkivsakID 21/3266
Til toppen