Høring - Ungdomshjem Kløvertunet del av gbnr. 4063/1

Frist for uttalelse: 3. mai 2019.

Detaljert reguleringsplan for ungdomshjem Kløvertune del av gbnr. 4063/1 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 05.03.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/23609 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen