Høring - Tveteneveien - Baksåsveien gbnr 4060/274 – område B1

Frist for uttalelse: 10. juli 2020

Detaljert reguleringsplan for Tveteneveien - Baksåsveien gbnr 4060/274 – område B1 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 19.05.2020 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/391 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen