Høring - Temaplan Vold i nære relasjoner

Innhold

Frist for uttalelse: 15. september 2022.

I denne temaplanen settes forebygging og håndtering av vold i nære relasjoner på agendaen. Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid, og ha et godt samarbeid internt så vel som med eksterne krefter og ressurser. Det må arbeides målrettet og kunnskapsbasert med forebygging, kompetanseheving og informasjon på tvers av tjenesteområdene og tjenesteytelse.

Temaplan mot vold i nære relasjoner i Larvik bygger på erfaringer med utfordringer og arbeidet med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier fra 2013. Temaplanen må også ses i sammenheng med regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021- 2024, Frihet fra vold.

Hovedmål

Hovedmålet med planen og planarbeidet er å fastlegge kommunens ambisjon om forebygging og avdekking av vold i nære relasjoner samt lindring av helseskader som følge av vold i nære relasjoner. Et videre mål er å legge føringer for hvilke virkemidler kommunen vil benytte seg av for å realisere denne ambisjonen i en eventuell handlingsplan.

Kontaktperson

Elin Fosse Stangeby, telefon 95198334 eller e-post elin.fosse.stangeby@larvik.kommune.no

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse innen 15. september

Alternativt skriftelig pr post til:
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 22/56155

Til toppen